ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВА І МОРАЛІ В ІСТОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Питання упорядкування відносин між людьми в процесі їх життєдіяльності є нагальними на сучасному етапі становлення України як правової держави. Право і мораль розвиваються разом із суспільством, набувають різного змісту і значення, але зберігають внутрішній зв’язок. Для успішного регулювання суспільних відносин необхідне вивчення історичного доробку науковців у цьому напрямі. Продуктивним у розв’язанні проблеми є період другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У статті розглянуто погляди вітчизняних філософів, правознавців І. Ільїна, Б. Кістяковського, П. Новгородцева, Л. Петражицького, В. Соловйова, Є. Трубецького, Б. Чичеріна щодо взаємодії права і моралі як регуляторів суспільних відносин. Вопросы упорядочения отношений между людьми в процессе их жизнедеятельности являются насущными на современном этапе становления Украины как правового государства. Право и мораль развиваются вместе с обществом, приобретают разное содержание и значение, но сохраняют внутреннюю связь. Для успешного регулирования общественных отношений необходимо изучение исторических наработок ученых в этом направлении. Продуктивным в решении проблемы есть период второй половины ХІХ – начала ХХ вв. В статье рассмотрены взгляды отечественных философов, правоведов И. Ильина, Б. Кистяковского, П. Новгородцева, Л. Пертажицкого, В. Соловьева, Е. Трубецкого, Б. Чичерина на взаимодействие права и морали как регуляторов общественных отношений. The problem of managing people’s relations in the process of their life activities is topical at the modern period of Ukraine’s incipience as state of law. Law and morale develop together with the society, acquire various meanings and content, but remain internally connected. It is vital to study the historical heritage of scientists in this field for the successful management of modern social relations. The second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries was fruitful in this respect. The article reviews the ideas of our countrymen, the philosophers and lawers I. Iljin, B. Kistiakovskiy, P. Novgorodtsev, L. Petrazhitskiy, V. Solovjov, Ye. Trubetskoy, B. Chicherin as to law and morale interaction as regulators of social relations.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, право, мораль, суспільні відносини, свобода, справедливість, государственно-правовые дисциплины, международное право, право, мораль, общественные отношения, свобода, справедливость, state-legal disciplines, international law, law, morale, social relations, freedom, justice
Цитування
Тихонович Л. А. Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ століття) / Л. А. Тихонович // Молодий вчений : наук. журн. – Херсон : Гельветика, 2018. – № 1 (53) лют. – С. 119–122.