Правовий аналіз програм дій у правоохоронній сфері Європейського Союзу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Програми дій ЄС (Actionprogrammes) - магістральні директорії розвитку правоохоронної сфери, до числа яких відносяться Проект Робера Шумана (1998–2000), Програма1999 р. по формуванню і розвитку простору свободи, безпеки і правосуддя в ЄС, Програма адміністративного співробітництва в галузі надання притулку, імміграції та перетину зовнішніх кордонів ODYSSEUS – ARGO, Рамкова програма по поліцейському і судовому співробітництву в сфері кримінальних справ 2002 року, Гаазька програма 2004 року, Цільова програма: попередження і боротьба зі злочинністю 2007–2013 рр., Стокгольмська програма 2009 року та інші. Головна мета програм – забезпечити, щоб заходи держав-членів з тією ж ефективністю застосовували і право Євросоюзу в цілому. Єврокомісія несе відповідальність за реалізацію проектів, проводить періодичну оцінку і представляє Європарламенту, раді ЄС, Екосоку і Комітету регіонів доповідь про оцінку їх виконання. Программы действий ЕС (Actionprogrammes) – магистральные директории развития правоохранительной сферы, к числу которых относятся Проект Робера Шумана (1998–2000), Программа1999 г. по формированию и развитию пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС, Программа административного сотрудничества в области предоставления убежища, иммиграции и пересечения внешних границ ODYSSEUS – ARGO, Рамочная программа по полицейскому и судебному сотрудничеству в сфере уголовных дел 2002 г., Гаагская программа 2004 г., Целевая программа: предупреждение и борьба с преступностью 2007–2013 гг., Стокгольмская программа 2009 г. и другие. Главная цель программ – обеспечить, чтобы меры государств-членов с той же эффективностью применяли и право Евросоюза в целом. Еврокомиссия несет ответственность за реализацию проектов, проводит периодическую оценку и представляет Европарламенту, Совету ЕС, Экосоку и Комитету регионов доклад об оценке их выполнения. EU Actionprogrammes – the main directories of law-enforcement sphere development including Rober Schuman Project (1998-2000), Program 1999 onformation and development of space of freedom, safety and justice in EU, ODYSSEUS – ARGO, Framework programme 2002 on police and judicialcooperation in sphere of criminal cases, Hague program 2004, Target program: the prevention and struggle against criminality, Stockholm program of 2009 and so on. The Overall objective ofprograms - to provide, that measures of member states with the same efficiency applied also the European Union law as a whole. The Eurocommission bears responsibility for realisation of projects, spends a periodicestimation and represents to EuroParliament, Council of EU, Ekosok and Committeeof regions the reporton an estimation of their performance.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, програми дій ЄС, кримінальні справи, розвиток свободи, государственно-правовые дисциплины, международное право, программы действий ЕС, уголовные дела, развитие свободы, state-legal disciplines, international law, programs of actions of EU, criminal proceedings, development of freedom
Цитування
Лозо В. І. Правовий аналіз програм дій у правоохоронній сфері Європейського Союзу / В. І. Лозо // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 28. – С. 31–37.