Глобалізація і демократія : етнічний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджується вплив масової міграції на зміну етнічного складу населення розвинутих країн та загрози, що виникають від цього для демократії: денаціоналізація і фрагментація народу на етнічно і цивілізаційно різнорідні «паралельні суспільства» космополітів, націоналістів, регіоналістів, «зон поза законом»; зростаюча суспільна конфліктогенність і криміногенність, політична і релігійна радикалізація. Як наслідок – трансформація демократії консолідованої більшості в мозаїчну демократію вирішальної меншості, сприятливу для панування транснаціональної корпоратократії в союзі з космополітизованою державною бюрократією. Формулюється висновок про необхідність заборони масової імміграції як гарантії збереження етнічної ідентичності й основаної на ній класичної демократії. Исследуется влияние массовой миграции на изменение этнического состава населения развитых стран и угрозы, возникающие от этого для демократии: денационализация и фрагментация народа на этнически и цивилизационно разнородные «параллельные общества» космополитов, националистов, регионалистов, «зон вне закона»; нарастающая общественная конфликтогенность и криминогенность, политическая и религиозная радикализация. Как результат – трансформация демократии консолидированного большинства в мозаичную демократию решающего меньшинства, благоприятную для господства транснациональной корпоратократии в союзе с космополитизированной государственной бюрократией. Формулируется вывод о необходимости запрета массовой иммиграции как гарантии сохранности этнической идентичности и основанной на ней классической демократии. Based on materials from Ukrainian and foreign publications specialists in social and humanitarian sciences, public opinion polls and statistics the author examines the impact of mass migration to change the ethnic composition of the population in developed countries and arising threats for democracy: the denationalization and the fragmentation of the people on the ethnic and civilizational heterogeneous «parallel society» of cosmopolitan, nationalist, regionalist, «zones ou tside the law»; increasing social conflict potential and criminality, political and religion radicalization. As the result, the transformation of democracy of consolidated majority to the mosaic democracy of decisive minority, that’s favorable for domination of transnational cosmo politicized corporatocrasy in alliance with the state bureaucracy. The author draws conclusions about the need to ban mass immigration as a guarantee of the preservation of ethnic identity, and based on it classical democracy.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, етнічна ідентичність, денаціоналізація, космополітизація, етнічні анклави, государственно-правовые дисциплины, международное право, этническая идентичность, денационализация, космополитизация, этнические анклавы, state-legal disciplines, international law, ethnic identity, denationalization, cosmopolitanization, ethnic enclaves
Цитування
Горбань В. І. Глобалізація і демократія : етнічний аспект / В. І. Горбань, О. В. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 24. – С. 97–114.