Психологія розвитку та формування особистості дитини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
«Проблема методу є початок і основа, альфа і омега всієї історії культурного розвитку дитини», – писав Л. С. Виготський, тому основною метою даного покажчика є доведення до відома користувачів освітянської галузі, від науковців до вчителів, вихователів, батьків, студентів педагогічних вузів всіх рівнів акредитації і всіх, хто цікавиться проблемами вікового розвитку дитини і прагне вдосконалити свої знання з дисципліни – інформацію про документи і видання, які висвітлюють загальні положення психології розвитку, основні проблеми дитячої, підліткової та юнацької психології. Науково-допоміжний покажчик дасть змогу зорієнтуватись у широкому колі психологічної літератури, розширить інформаційне поле читача, допоможе глибше зрозуміти закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі. Джерела відбору матеріалу – фонди бібліотеки університету, електронні каталоги і картотеки. Перелік матеріалів включає бібліографічний опис на книги, статті з наукових збірників, періодичних видань – журналів та газет. Підбір матеріалів закінчено у грудні 2018 р. «Проблема метода есть начало и основа, альфа и омега всей истории культурного развития ребенка», - писал Л. С. Выготский, поэтому основной целью данного указателя является доведение до сведения пользователей сферы образования, от ученых до учителей, воспитателей, родителей, студентов педагогических вузов всех уровней аккредитации и всех, кто интересуется проблемами возрастного развития ребенка и стремится усовершенствовать свои знания по дисциплине - информацию о документах и издания, освещающие общие положения психологии развития, основные проблемы детской, подростковой и юношеской психологии. Научно-вспомогательный указатель позволит сориентироваться в широком кругу психологической литературы, расширит информационное поле читателя, поможет глубже понять закономерности и динамику психического развития в онтогенезе. Источники отбора материала - фонды библиотеки университета, электронные каталоги и картотеки. Перечень материалов включает библиографическое описание на книги, статьи из научных сборников, периодических изданий - журналов и газет. Подбор материалов закончено в декабре 2018 г. "The problem of the method is the beginning and basis of the alpha and omega of the whole history of the cultural development of the child", - wrote L.S. Vygotsky, therefore the main purpose of this index is to bring to the attention of the users of the education industry, from scientists to teachers, educators, parents, students of pedagogical universities of all levels of accreditation and all those who are interested in the problems of age development of the child and seeks to improve their knowledge of discipline - information about documents and publications that cover the general provisions of the developmental psychology, the main problems of child, adolescent and youth psychology. The scientific auxiliary index will allow you to orientate in a wide range of psychological literature, expand the reader's informational field, and help you understand the laws and dynamics of mental development in ontogenesis more deeply. Sources of material selection - university library funds, electronic catalogs and card indexes. The list of materials includes a bibliographic description of books, articles from scientific collections, periodicals - magazines and newspapers. The selection of materials is completed in December 2018.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, дитяча психологія, особистість дитини, психіка дитини, свідомість дитини, девіантна поведінка, психологія діяльності, психологія поведінки, библиографический указатель, детская психология, личность ребенка, психика ребенка, сознание ребенка, девиантное поведение, психология деятельности, психология поведения, bibliographic index, child psychology, child's personality, the psyche of the child, child's consciousness, deviant behavior, psychology of activity, psychology of behavior
Цитування
Психологія розвитку та формування особистості дитини : реком. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 76 с.