Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2089
Название: Боротьба з корупцією : проблеми та шляхи їх вирішення
Другие названия: Борьба с коррупцией : проблемы и пути их решения
Fighting corruption : problems and ways to solve them
Авторы: -
Ключевые слова: бібліографічний покажчик
корупція
політична корупція
тіньова економіка
библиографический указатель
коррупция
политическая коррупция
теневая экономика
bibliographic index
corruption
political corruption
shadow economy
Дата публикации: 2018
Издательство: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Библиографическое описание: Боротьба з корупцією : проблеми та шляхи їх вирішення : реком. бібліограф. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. бібліотека ; уклад. С. І. Грущенко ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 49 с.
Краткий осмотр (реферат): Корупція - це одне з явищ, які здатні породжувати кризові стани у різних галузях суспільного та соціального розвитку кожної держави, насамперед це стосується політики, економіки, державного управління, а також є однією із ключових передумов існування організованої злочинності. З моменту проголошення Україною незалежності поняття "корупція" набуло значного поширення у вітчизняній правовій літературі, виступах політичних діячів та керівників держави. Аналіз законодавства, наукової та довідниково-термінологічної літератури дозволяє стверджувати, що поняття "корупція" сформувалося за давніх часів і розумілося загалом як хабарництво. До покажчика увійшли документи в традиційній паперовій формі, зокрема: збірники наукових праць, книги, тези доповідей, публікації з періодичних видань, українською та російською мовами. Підбір матеріалів закінчено у грудні 2018 р. Коррупция - это одно из явлений, которые способны порождать кризисные состояния в различных областях общественной и социального развития каждого государства, прежде всего это касается политики, экономики, государственного управления, а также является одной из ключевых предпосылок существования организованной преступности. С момента провозглашения Украиной независимости понятие "коррупция" получило значительное распространение в отечественной правовой литературе, выступлениях политических деятелей и руководителей. Анализ законодательства, научной и справочно-терминологической литературы позволяет утверждать, что понятие "коррупция" сформировалось в давние времена и понималось в целом как взяточничество. К указателя вошли документы в традиционной бумажной форме, в том числе: сборники научных трудов, книги, тезисы докладов, публикации из периодических изданий, украинском и русском языках. Подбор материалов закончено в декабре 2018 года. Corruption is one of the phenomena that can create crisis conditions in various fields of social and social development of each state, first of all it concerns politics, economy, public administration, and also one of the key preconditions for the existence of organized crime. Since the proclamation of Ukraine's independence, the concept of "corruption" has become widespread in domestic legal literature, speeches by politicians and leaders of the state. The analysis of legislation, scientific and reference and terminology literature suggests that the concept of "corruption" was formed in ancient times and was generally understood as bribery. The index includes documents in the traditional paper form, in particular: collections of scientific works, books, abstracts, publications from periodicals, in Ukrainian and Russian. The selection of materials is completed in December 2018.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2089
Располагается в коллекциях:Бібліографічні покажчики

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Боротьба з корупцією.pdf597.23 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.