Україна : незалежність, здобута і втрачена. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Історія України - це фактично історія національно-визвольної боротьби українського народу за свою державу. Ця боротьба була спрямована на звільнення українського народу з-під іноземного панування та здобуття національної державної незалежності. Українська революція 1917-1921 рр. докорінним чином змінила політичну ситуацію в Україні й вплинула на геополітичні зміни в Європі після Першої світової війни. Сьогодні актуальним убачається ознайомлення громадськості з Українською революцією 1917-1921 рр. як одним із визначних етапів у процесі національного державотворення та із її значенням для розбудови новітньої Української держави. Враховуючи актуальність теми, довідково-бібліографічний відділ бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди підготував до друку рекомендаційний бібліографічний покажчик «Україна : незалежність, здобута і втрачена. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр.». История Украины - это фактически история национально-освободительной борьбы украинского народа за свое государство. Эта борьба была направлена на освобождение украинского народа от иноземного господства и получения национальной государственной независимости. Украинская революция 1917-1921 гг. Коренным образом изменила политическую ситуацию в Украине и влияние на геополитические изменения в Европе после Первой мировой войны. Сегодня актуальным видится ознакомления общественности с Украинской революции 1917-1921 гг. Как одним из выдающихся этапов в процессе национального государства и с ее значением для развития новой Украинского государства. Учитывая актуальность темы, справочно-библиографический отдел библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды подготовил к печати рекомендательный библиографический указатель «Украина: независимость, полученная и потерянная. 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 гг.». The history of Ukraine is, in fact, the history of the national liberation struggle of the Ukrainian people for their state. This struggle was aimed at liberating the Ukrainian people from under foreign domination and gaining national independence. The Ukrainian Revolution of 1917-1921 radically changed the political situation in Ukraine and influenced geopolitical changes in Europe after the First World War. Today it is relevant to familiarize the public with the Ukrainian Revolution of 1917-1921 as one of the most important stages in the process of national state formation and its significance for the development of the newest Ukrainian state. Taking into account the relevance of the topic, the reference and bibliographic department of the library of the KNPU named after G.S. Skovoroda has prepared a recommendation bibliographic index "Ukraine: Independence, Gained and Lost. 100th Anniversary of the Events of the Ukrainian Revolution of 1917-1921."
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, Україна, незалежність, Українська революція, библиографический указатель, Украина, независимость, Украинская революция, bibliographic index, Ukraine, independence, The Ukrainian revolution
Цитування
Україна : незалежність, здобута і втрачена. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. : реком. бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. бібліотека ; уклад. С. І. Грущенко ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2017. – 29 с.