Легітимація та делегітимація політичної влади : український контекст

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Каф. політології, соціології і культурології
Анотація
Дисертація присвячена визначенню специфіки легітимації та делегітимації політичної влади у контексті сучасного політичного процесу в Україні. Запропоновано авторську дефініцію легітимації політичної влади. Продемонстровано, що ціннісній детермінації піддаються процеси легітимації та делегітимації політичної влади у сукупності. Базові цінності конкретного соціуму є основою політико-культурного імперативу, за допомогою якого постає можливість певним чином нівелювати кризові явища у політичних системах. Виявлено основні характеристики процесів легітимації та делегітимації політичної влади, що визначають модуси суспільно-політичного буття у форматі взаємодії «індивід–суспільство–держава». Окреслено перспективи легітимаційної політики в українському політичному процесі на двох взаємопов’язаних рівнях: соціально-економічному та політико-доктринальному, підґрунтям яких є система цінностей, норм, смислів. Диссертация посвящена определению специфики легитимации и делегитимации политической власти в контексте современного политического процесса в Украине. Предложена авторская дефиниция легитимации политической власти. Продемонстрировано, что ценностной детерминации подвергаются процессы легитимации и делегитимации политической власти в совокупности. Базовые ценности конкретного социума является основой политико-культурного императива, с помощью которого появляется возможность определенным образом нивелировать кризисные явления в политических системах. Выявлены основные характеристики процессов легитимации и делегитимации политической власти, которые определяют модусы общественно-политического бытия в формате взаимодействия «индивид-общество-государство». Определены перспективы легитимационной политики в украинском политическом процессе на двух взаимосвязанных уровнях : социально-экономическом и политико-доктринальном, основой которых является система ценностей, норм, смыслов. The dissertation is devoted to the definition of the specificity of legitimization and delegitimization of political power in the context of the modern political process in Ukraine. The author's definition of the legitimation of political power is proposed. It has been demonstrated that value determination is subject to the processes of legitimization and delegitimization of political power in aggregate. The basic values ​​of a specific society are the basis of the political and cultural imperative, which helps to some extent offset the crisis phenomena in political systems. The basic characteristics of processes of legitimation and delegitimization of political power, which determine the modulus of social and political existence in the format of interaction "individual-society-state", are revealed. The perspectives of legitimation policy in the Ukrainian political process on the two interrelated levels: socio-economic and politico-doctrinal, the basis of which is a system of values, norms, meanings are outlined.
Опис
Ключові слова
легітимація політичної влади, делегітимація політичної влади, політична влада, політичний процес, легітимаційна криза, політична система, цінності, ціннісно-нормативні детермінанти, політико-культурний імператив, Україна, легитимация политической власти, делигитимация политической власти, политическая власть, политический процесс, легитимационый кризис, политическая система, ценности, ценностно-нормативные детерминанты, политико-культурный императив, Украина, legitimation politics, delegitimation of political power, political power, political process, legitimation crises, political system, values, value-oriented determinants, political-cultural imperative, Ukraine
Цитування
Калюжна Ю. І. Легітимація та делегітимація політичної влади : український контекст : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Ю. І. Калюжна ; Харк. нац. пед. імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Г. М. Куц. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 с.