Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2050
Title: Легітимація та делегітимація політичної влади : український контекст
Other Titles: Легитимация и делегитимация политической власти : украинский контекст
Legitimation and delegitimation of political power : Ukrainian context
Authors: Калюжна, Ю. І.
Keywords: легітимація політичної влади
делегітимація політичної влади
політична влада
політичний процес
легітимаційна криза
політична система
цінності
ціннісно-нормативні детермінанти
політико-культурний імператив
Україна
легитимация политической власти
делигитимация политической власти
политическая власть
политический процесс
легитимационый кризис
политическая система
ценности
ценностно-нормативные детерминанты
политико-культурный императив
Украина
legitimation politics
delegitimation of political power
political power
political process
legitimation crises
political system
values
value-oriented determinants
political-cultural imperative
Ukraine
Issue Date: 2015
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Каф. політології, соціології і культурології
Citation: Калюжна Ю. І. Легітимація та делегітимація політичної влади : український контекст : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Ю. І. Калюжна ; Харк. нац. пед. імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Г. М. Куц. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена визначенню специфіки легітимації та делегітимації політичної влади у контексті сучасного політичного процесу в Україні. Запропоновано авторську дефініцію легітимації політичної влади. Продемонстровано, що ціннісній детермінації піддаються процеси легітимації та делегітимації політичної влади у сукупності. Базові цінності конкретного соціуму є основою політико-культурного імперативу, за допомогою якого постає можливість певним чином нівелювати кризові явища у політичних системах. Виявлено основні характеристики процесів легітимації та делегітимації політичної влади, що визначають модуси суспільно-політичного буття у форматі взаємодії «індивід–суспільство–держава». Окреслено перспективи легітимаційної політики в українському політичному процесі на двох взаємопов’язаних рівнях: соціально-економічному та політико-доктринальному, підґрунтям яких є система цінностей, норм, смислів. Диссертация посвящена определению специфики легитимации и делегитимации политической власти в контексте современного политического процесса в Украине. Предложена авторская дефиниция легитимации политической власти. Продемонстрировано, что ценностной детерминации подвергаются процессы легитимации и делегитимации политической власти в совокупности. Базовые ценности конкретного социума является основой политико-культурного императива, с помощью которого появляется возможность определенным образом нивелировать кризисные явления в политических системах. Выявлены основные характеристики процессов легитимации и делегитимации политической власти, которые определяют модусы общественно-политического бытия в формате взаимодействия «индивид-общество-государство». Определены перспективы легитимационной политики в украинском политическом процессе на двух взаимосвязанных уровнях : социально-экономическом и политико-доктринальном, основой которых является система ценностей, норм, смыслов. The dissertation is devoted to the definition of the specificity of legitimization and delegitimization of political power in the context of the modern political process in Ukraine. The author's definition of the legitimation of political power is proposed. It has been demonstrated that value determination is subject to the processes of legitimization and delegitimization of political power in aggregate. The basic values ​​of a specific society are the basis of the political and cultural imperative, which helps to some extent offset the crisis phenomena in political systems. The basic characteristics of processes of legitimation and delegitimization of political power, which determine the modulus of social and political existence in the format of interaction "individual-society-state", are revealed. The perspectives of legitimation policy in the Ukrainian political process on the two interrelated levels: socio-economic and politico-doctrinal, the basis of which is a system of values, norms, meanings are outlined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2050
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології
АвторефератиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.