Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки : теоретичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано технологію дистанційного навчання студентів педагогічного університету у процесі фахової підготовки. Автором акцентовано увагу на тому, що результатом фахової підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання є сформована готовність до даного виду діяльності. При обґрунтуванні педагогічної технології у статті виокремлено такі етапи підготовки: мотиваційний, когнітивний та технологічний. Всі три етапи спрямовані на комплексну фахову підготовку студентів педагогічного університету до дистанційного навчання, формування всіх структурних компонентів готовності (цільового, когнітивно-операційного, креативного, оцінювально-рефлексивного). У процесі професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання уточнено критерії (мотиваційний, когнітивно-інформаційний, операціонально-діяльнісний, рефлексивно-результативний), визначено показники до обраних критеріїв і рівні сформованості професійної готовності студентів педагогічних університетів до використання дистанційних технологій навчання (високий, середній, низький). В статье обоснована технология дистанционного обучения студентов педагогического университета в процессе профессиональной подготовки. Автором акцентировано внимание на том, что результатом профессиональной подготовки студентов педагогического университета к дистанционному обучению является сформирована готовность к данному виду деятельности. При обосновании педагогической технологии в статье выделены следующие этапы подготовки: мотивационный, когнитивный и технологический. Все три этапа направлены на комплексную профессиональную подготовку студентов педагогического университета к дистанционному обучению, формирование всех структурных компонентов готовности (мотивационного, когнитивно-операционного, креативного, оценочно-рефлексивного). В процессе профессиональной подготовки студентов педагогического университета к дистанционному обучению уточнены критерии (мотивационный, когнитивно-информационный, операционально-деятельностный, рефлексивно-результативный), определены показатели с выбранными критериями и уровни сформированности профессиональной готовности студентов педагогических университетов к использованию дистанционных технологий обучения (высокий, средний, низкий). The article theoretically grounded technology of distance learning students Pedagogical University during professional training. The author states that the result of professional training is formed readiness for this type of activity. When justifying of educational technology in the article singled out the following steps of preparation: motivational, cognitive and technological. All three phases aimed at a comprehensive professional training of students of pedagogical university to distance learning, the formation of structural components of readiness (motivational, cognitive-operative, creative, evaluation, reflexive).The author accented attention on the fact that the result of professional training of students of pedagogical universities to distance learning is formed readiness for this type of activity. In the process of professional training students of pedagogical university to distance learning refined criteria (motivational, cognitive-informational, operational-activity, reflexive-resultative) indicators (availability of professional orientation, interest in future profession, understanding of significance and needs in mastery of the profession of the future teacher; positive attitude towards the use of educational technologies in the future professional activity; ambition to master mobile technology; ambition to apply mobile technologies in educational and professional activities, in the period practice; ambition to apply means of education distance technology in learning and cognitive- activity, understanding the role of information and prospects of using distance technologies in pedagogy; knowledge of basic concepts related in distance technology, possession of search technology, transferring, representation and storage of information ; ability to adequately assess their activities using distance technologies; development of professional activities, content of which is resolute and non-standard actions, installation on self-improvement) and levels of professional readiness students of pedagogical universities to use distance learning technology (high, medium, low).
Опис
Ключові слова
технологія, фахова підготовка, готовність, компоненти, студент, педагогічний університет, дистанційне навчання, аспірантські роботи, технология, профессиональная подготовка, готовность, компоненты, студент, педагогический университет, дистанционное обучение, аспирантские работы, technology, professional training, readiness, components, student, pedagogical university, distance learning, postgraduate work
Цитування
Алієв Х. М. Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки : теоретичний аспект / Х. М. Алієв // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 11–20.