Дистанційна освіта: реалії та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид-во «Мітра»
Анотація
У збірнику відображені матеріали доповідей з питань дистанційної освіти та перспектив її розвитку. Він містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів, а також бібліотечних працівників з питань розвитку дистанційної освіти, цифрової грамотності майбутніх фахівців, реалізації інноваційних технологій в сучасному освітньому середовищі, а також життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. В сборнике отражены материалы докладов по вопросам дистанционного образования и перспектив его развития. Он содержит результаты исследований учёных, преподавателей, научные исследования докторантов, аспирантов, студентов, а также библиотечных работников по вопросам развития дистанционного образования, цифровой грамотности будущих специалистов, реализации инновационных технологий в современной образовательной среде, а также жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection reflects the reports on distance education and its development prospects. It contains the results of research scientists, teachers, research doctoral students, graduate students, students and librarians on the development of distance education, digital literacy of future specialists, the implementation of innovative technologies in the modern educational environment, as well as life creativity and current problems of education and training in modern sociocultural contexts. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, вища освіта, цифрова грамотність, інноваційні технології, дистанционное образование, высшее образование, цифровая грамотность, инновационные технологии, distance education, higher education, digital literacy, innovative technologies
Цитування
Дистанційна освіта: реалії та перспективи : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т інформатизації освіти, Наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2018. – 69 с.