Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2037
Title: Дослідження кількісних співвідношень структура – протизапальна активність в ізострукторному ряді N-фенілантранілової кислоти
Other Titles: Исследование количественных соотношений структура – противовоспалительная активность в изострукторном ряду N-фенилантраниловой кислоты
The study of the quantitative relationships structure – anti-inflammatory activity in the isostructural series of N-phenylanthranilic acid
Authors: Cвєчнікова, О. М.
Колісник, С. В.
Винник, О. Ф.
Keywords: реактивність
лужний гідроліз
похідні 2-(бензоіламіно)(1-R-2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти
реактивность
щелочной гидролиз
производные 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты
reactivity
alkaline hydrolysis
derivatives of 2-(benzoylamino)(1-R-2-oxoindoline-3-ylidene) acetic acids
Issue Date: 20-Apr-2018
Publisher: Національний фармацевтичний університет (НФаУ)
Citation: Cвєчнікова О. М. Дослідження кількісних співвідношень структура – протизапальна активність в ізострукторному ряді N-фенілантранілової кислоти / О. М. Свєчнікова, С. В. Колісник, О. Ф. Винник // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра фармац. наук О. М. Гайдукевича, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 248.
Abstract: Одним з найбільш поширених методів QSAR є метод Ханча, який заснований на лінійній залежності процесу від фізико-хімічних параметрів з'єднання, які вважаються незалежними змінними. Відповідно до цієї моделі, біологічний ефект сполуки обумовлений його проникненням через біомембрану і подальшою взаємодією з рецептором. Перший процес визначається транспортними властивостями молекули, які характеризуються параметрами її гідрофобності. Друге пов'язане з електронною структурою молекули. Параметри гідрофобности - логарифми коефіцієнтів розподілу (lgP) заміщеної N-фенілантранілової кислоти (N-FAK) в системі октанол-вода, визначені експериментально. Як параметр, що залежить від електронної структури молекули, використовується експериментально певна міра біопсії pKa - логарифм індексу протизапальної активності (lgP). Розрахунок оптимальних кореляційних рівнянь був виконаний багатовимірним аналізом з включенням змінних. Одним из наиболее распространенных методов QSAR является метод Ханча, который основан на линейной зависимости процесса от физико-химических параметров соединения, которые считаются независимыми переменными. Согласно этой модели, биологический эффект соединения обусловлен его проникновением через биомембрану и последующим взаимодействием с рецептором. Первый процесс определяется транспортными свойствами молекулы, которые характеризуются параметрами ее гидрофобности. Второе связано с электронной структурой молекулы. Параметры гидрофобности - логарифмы коэффициентов распределения (lgP) замещенной N-фенилантраниловой кислоты (N-FAK) в системе октанол-вода, определены экспериментально. В качестве параметра, зависящего от электронной структуры молекулы, используется экспериментально определенная мера биопсии pKa - логарифм индекса противовоспалительной активности (lgP). Расчет оптимальных корреляционных уравнений был выполнен многомерным анализом с включением переменных. One of the most common methods of QSAR is the Hanche method, which is based on the linear dependence of the process on the physico-chemical parameters of the compound, which are considered to be independent variables. According to this model, the biological effect of the compound is due to its penetration through the biomembrane and subsequent interaction with the receptor. The first process is determined by the transport properties of the molecule, which are characterized by parameters of its hydrophobicity. The second is due to the electronic structure of the molecule. Hydrophobicity parameters - logarithms of distribution coefficients (lgP) of substituted N-phenylanthranilic acid (N-FAK) in the octanol-water system, are determined experimentally. As a parameter dependent on the electronic structure of the molecule, the experimentally determined pKa measure of the biopsy is used - the logarithm of the anti-inflammatory activity index (lgP). The calculation of optimal correlation equations was performed by multivariate analysis with the inclusion of variables.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2037
Appears in Collections:Кафедра хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.