Реакційна здатність етилових естерів N-[2-оксоіндолін-3-іліден-2-оксіацетіл] амінокислот

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет (НФаУ)
Анотація
Похідні N-[(2-оксоіндолін-3-іліден)-2-оксіацетіл] амінокислот привертають увагу дослідників до пошуку нових фармакоформ в цих рядах ізостафа, оскільки вони проявляють широкий спектр біологічної активності: ноотропний, анксиолітичний. протизапальний, сечогінний і тому подібне. Фармакологічна активність залежить від здатності фармакофор утворювати комплекси з біорецепторами, що, в свою чергу, залежить від реакційної здатності сполук. Тому вивчення реакційної здатності етилових ефірів N-[(2-оксоіндолін-3-іліден)-2-оксіацетіл] амінокислот безперечно має теоретичний характер, і практичний інтерес. Производные N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил] аминокислот привлекают внимание исследователей к поиску новых фармакоформ в этих рядах изостафа, поскольку они проявляют широкий спектр биологической активности: ноотропный, анксиолитический. противовоспалительный, мочегонный и тому подобное. Фармакологическая активность зависит от способности фармакофора образовывать комплексы с биорецепторами, что, в свою очередь, зависит от реакционной способности соединений. Поэтому изучение реакционной способности этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил] аминокислот определенно имеет теоретический характер, и практический интерес. The derivatives of N-[(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxyacetyl] amino acids attract researchers' attention to the search for new pharmacoforms in these isostuff rows, since they exhibit a wide range of biological activity: nootropic, anxiolytic, anti-inflammatory, diuretic, and the like. Pharmacological activity depends on the ability of the pharmacophore to form complexes with bioreceptors, which, in turn, depends on the reactivity of the compounds. Therefore, the study of the reactivity of ethyl esters of N-[(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxyacetyl] amino acids definitely has theoretical, and practical interest.
Опис
Ключові слова
реактивність, лужний гідроліз, похідні 2-(бензоіламіно)(1-R-2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти, реактивность, щелочной гидролиз, производные 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты, reactivity, alkaline hydrolysis, derivatives of 2-(benzoylamino)(1-R-2-oxoindoline-3-ylidene) acetic acids
Цитування
Реакційна здатність етилових естерів N-[2-оксоіндолін-3-іліден-2-оксіацетіл] амінокислот / Ю. В. Колісник та ін. // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра фармац. наук О. М. Гайдукевича, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 233–234.