Лінгвокультурологічні особливості тендерно маркованих ФО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)
Анотація
Стаття присвячена аналізові гендерно маркованих фразеологічних одиниць. Рефлексія гендеру в мові здійснюється з лінгвокультурологічних позицій, що передбачають ідентифікацію фемінності та маскулінності як етнокультурних концептів, які формують світовідчуття і є результатом пізнавальної діяльності українського народу. Статья посвящена анализу гендерно маркированных фразеологических единиц. Рефлексия гендера в языке осуществляется с лингвокультурологических позиций, предусматривающих идентификацию феминности и маскулинности как этнокультурных концептов, формирующих мироощущение и является результатом познавательной деятельности украинского народа. The article is devoted to the analysis of gender-marked phraseological units. Gender reflection in the language is carried out from the linguistic and culturological positions that provide for the identification of femininity and masculinity as ethno-cultural concepts that form the world perception and is the result of the cognitive activity of the Ukrainian people.
Опис
Ключові слова
українська мова, лінгвокультурологія, концептосфера, стереотипи, фразеологізми, украинский язык, лингвокультурология, концептосфера, стереотипы, фразеологизмы, Ukrainian language, linguistic culturology, concept sphere, stereotypes, idioms
Цитування
Лебеденко Ю. М. Лінгвокультурологічні особливості тендерно маркованих ФО / Ю. М. Лебеденко // STUDIA SLOBOZHANICA : вісн. вист.-музейного центру. Слобожанський гуманітарій - 2017 : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 3 берез. 2017 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп. імені П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2017. – Вип. 3. – С. 235–242.