Визначення актуальних напрямків розробки навчального ПЗ з хімії, проблеми його розробки та впровадження

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-05-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ)
Анотація
Впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес, підвищення рівня комп'ютерної (інформаційної) підготовки учасників освітнього процесу є нагальною потребою в даний час для України. Однак дослідження Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) показують, що неефективне використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) в освітніх системах погіршує результати навчання [2]. Однією з причин негативного впливу комп'ютерних засобів навчання є використання програмних засобів з готовими знаннями. Найчастіше це презентація, розроблена в Microsoft Office PowerPoint, яка по суті замінює шкільні плакати. Якщо на перших етапах впровадження ІКТ використання мультимедійних плат і проекторів викликало інтерес і, відповідно, стимулювало вивчення предмета, то зараз учням важко здивуватися таким засобам навчання. Вивчення динамічних комп'ютерних моделей, особливо 3D, ефективно. Завдяки їм можна візуалізувати навчальний матеріал, а також складні об'єкти для сприйняття і їх властивості. Вони незамінні при вивченні хімічних і технологічних процесів, гібридизації орбіталей, процесів електролітичної дисоціації і ін. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс, повышение уровня компьютерной (информационной) подготовки участников образовательного процесса является насущной потребностью в настоящее время для Украины. Однако исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что неэффективное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательных системах ухудшает результаты обучения [2]. Одной из причин негативного влияния компьютерных средств обучения является использование программных средств с готовыми знаниями. Чаще всего это презентация, разработанная в Microsoft Office PowerPoint, которая по сути заменяет школьные плакаты. Если на первых этапах внедрения ИКТ использование мультимедийных плат и проекторов вызывало интерес и, соответственно, стимулировало изучение предмета, то сейчас ученикам трудно удивиться таким средствам обучения. Изучение динамических компьютерных моделей, особенно 3D, эффективно. Благодаря им можно визуализировать учебный материал, а также сложные объекты для восприятия и их свойства. Они незаменимы при изучении химических и технологических процессов, гибридизации орбиталей, процессов электролитической диссоциации и др. Implementation of new information technologies in the educational process, raising the level of computer (informational) training of participants in the educational process is an urgent need for time for Ukraine. However, studies by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) suggest that the inefficient use of information and communication technologies (ICTs) in educational systems worsens learning outcomes [2]. One of the reasons for the negative impact of computer training tools is the use of software tools with ready-made knowledge. This is most often a presentation developed in Microsoft Office PowerPoint, which essentially replaces school posters. If in the first stages of the implementation of ICT the use of multimedia boards and projectors has attracted interest and, accordingly, stimulated the study of the subject, it is now difficult for students to be surprised by such means of learning. Learning dynamic dynamic computer models, especially 3D, are effective. Due to them it is possible to visualize the educational material, as well as complex objects for perception and their properties. They are irreplaceable in the study of chemical and technological processes, hybridization of orbitals, the process of electrolytic dissociation, etc.
Опис
Ключові слова
комп'ютерне програмне забезпечення, інновації, розробка, впровадження, компьютерное программное обеспечение, инновации, разработка, внедрение, computer software, innovations, development, implementation
Цитування
Визначення актуальних напрямків розробки навчального ПЗ з хімії, проблеми його розробки та впровадження / О. Ф. Винник та ін. // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 29-30 трав. 2018 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 70–71.