Кількісний аналіз заміщених N-фенілантранілових кислот методом алкаліметричного двофазного титрування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основою обраного методу є лужне двофазне титрування в присутності індикатора, яка не екстрагується органічними розчинниками. При прямому титруванні стандартним водним розчином гідроксиду натрію використовується двофазна система, що складається з органічної фази, в якій розчинена заміщена N-феніл-антранілова кислота, і водної фази, в якій розташований індикатор. При додаванні лужного розчину рівновага екстракції порушується, і сіль слабкої органічної кислоти переходить у водну фазу. Кінцева точка титрування визначається шляхом зміни кольору індикатора в шарі води. Було виявлено, що заступники не роблять істотного впливу на метрологічні характеристики визначення. Отримані результати характеризуються високою точністю і репрезентативністю. Відносна похибка не перевищує 0,5%. Метод надійний, виразний, який вигідно відрізняється від раніше використовувався методу потенціометричного титрування. Цей метод може бути використаний для стандартизації ліків цієї серії ізоляторів, для оцінки якості речовин і визначення липофильности цих з'єднань в системі октанол-вода. Основой выбранного метода является щелочное двухфазное титрование в присутствии индикатора, который не экстрагируется органическими растворителями. При прямом титровании стандартным водным раствором гидроксида натрия используется двухфазная система, состоящая из органической фазы, в которой растворена замещенная N-фенил-антраниловая кислота, и водной фазы, в которой расположен индикатор. При добавлении щелочного раствора равновесие экстракции нарушается, и соль слабой органической кислоты переходит в водную фазу. Конечная точка титрования определяется путем изменения цвета индикатора в слое воды. Было обнаружено, что заместители не оказывают существенного влияния на метрологические характеристики определения. Полученные результаты характеризуются высокой точностью и репрезентативностью. Относительная погрешность не превышает 0,5%. Метод надежный, выразительный, который выгодно отличается от ранее использовавшегося метода потенциометрического титрования. Этот метод может быть использован для стандартизации лекарств этой серии изоляторов, для оценки качества веществ и определения липофильности этих соединений в системе октанол-вода. The basis of the chosen method is alkaliometric two-phase titration in the presence of an indicator that is not extracted with organic solvents. In direct titration with a standard aqueous solution of sodium hydroxide, a two-phase system consisting of an organic phase in which the substituted N-phenylanthranilic acid is dissolved, and the aqueous phase where the indicator is located. When the alkaline solution is added, the extraction equilibrium is disturbed and the salt of weak organic acid passes into the aqueous phase. The end point of titration is determined by changing the color of the indicator in the water layer. It was found that the substituents do not significantly affect the metrological characteristics of the definition. The results obtained are characterized by high accuracy and representativeness. The relative error does not exceed 0.5%. The method is reliable, expressive, which differs favorably from the previously used method of potentiometric titration. The method can be used to standardize the medicines of this insulator series, to assess the quality of substances and to determine the lipophilicity of these compounds in the octanol-water system.
Опис
Ключові слова
хімія, якісний аналіз, феніл-антранілова кислота, химия, качественный анализ, фенил-антраниловая кислота, chemistry, qualitative analysis, phenyl-antranylic acid
Цитування
Тишкова А. М. Кількісний аналіз заміщених N-фенілантранілових кислот методом алкаліметричного двофазного титрування / А. М. Тишкова, О. М. Свєчнікова // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 103.