Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1993
Title: Цифрова грамотність майбутніх учителів в контексті stem-освіти
Other Titles: Цифровая грамотность будущих учителей в контексте stem-образования
Digital grammar of future teachers in the context of stem-education
Authors: Прокопенко, А. І.
Доценко, С. О.
Keywords: інформаційні технології
цифрова грамотність
електронний ресурс
електронне навчання
хмарні технології
мобільні технології
STEM-освіта
информационные технологии
цифровая грамотность
электронный ресурс
электронное обучение
облачные технологии
мобильные технологии
STEM-образование
IT
digital literacy
electronic resources
e-learning
cloud technologies
mobile technologies
STEM-education
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Прокопенко А. І. Цифрова грамотність майбутніх учителів в контексті stem-освіти / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Хар. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 298–300.
Abstract: У тезах на основі аналізу та результатів наукових досліджень уточнено та розкрито сутність цифрової грамотності як набору знань та вмінь, що необхідні для безпечного й ефективного використання цифрових технологій і ресурсів Інтернету, зокрема вміння шукати інформацію, критично її оцінювати та використовувати в професійній діяльності. Наведено альтернативні форми підвищення цифрової грамотності студентів педагогічних спеціальностей. В тезисах на основе анализа и результатов научных исследований уточнены и раскрыты сущность цифровой грамотности как набора знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета, в частности умение искать информацию, критически ее оценивать и использовать в профессиональной деятельности. Приведены альтернативные формы повышения цифровой грамотности студентов педагогических специальностей. The theses on the basis of analysis and research results clarify and reveal the essence of digital literacy as a set of knowledge and skills necessary for the safe and effective use of digital technologies and Internet resources, in particular the ability to search for information, critically evaluate it and use it in professional activities. Alternative forms of improving digital literacy of students of pedagogical specialties are given.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1993
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.