Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/198
Title: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ
Authors: Кузьмічова, В. А.
Кузьмичева, В. А.
Kuzmichyova, V. A.
Keywords: імідж
студенти
народна творчість
пісенна творчість
мистецтво
вища освіта
фахова підготовка
имидж
студенты
народное творчество
песенное творчество
искусство
высшее образование
профессиональная подготовка
image
students
folk art
songs
art
higher education
training
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Кузьмічова В. А. Особливості формування іміджу студентів факультету мистецтв засобами народно-пісенної творчості / В. А. Кузьмічова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 113-118.
Abstract: У статті розкрито необхідність створення іміджу майбутніх викладачів музичних дисциплін на традиціях української національної культури. Обґрунтовано педагогічно доцільне використання в навчальному процесі факультетів мистецтв здобутків народно-пісенної творчості, традицій та звичаїв українського народу; виховну роль популяризації народного співу, практичній участі молоді у різноманітних заходах направлених на розширення їх творчих уявлень, самовираження та самовдосконалення, які-б розвивали в молодих душах любов до рідного краю, рідні, мови, пісні, історичної традиції та формували власний імідж. В статье раскрыта необходимость создания имиджа будущих преподавателей музыкальных дисциплин на традициях украинской национальной культуры. Обоснованно: педагогически целесообразное использование в учебном процессе факультетов искусств достижений народно-песенного творчества, традиций и обычаев украинского народа; воспитательную роль популяризации народного пения, практического участия молодежи в различных мероприятиях, направленных на расширение их творческих представлений, самовыражения и самосовершенствования, которые бы развивали в молодых душах любовь к родному краю, родственникам, языку, песне, исторической традиции и формировали собственный имидж. The article shows the need to create the image of future teachers of musical disciplines on the traditions of Ukrainian national culture. Reasonably: pedagogically expedient use in the educational process of the faculty of arts of the achievements of folk music, traditions and customs of the Ukrainian people; the educational role of folk singing, practical youth participation in various activities aimed at broadening their creative ideas, self-expression and self-improvement that would develop in young minds a love for the native land, relatives, language, songs and historical traditions and formed their own image.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/198
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливості формування іміджу PDF (1).pdf442.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.