Феномен «тролінгу» як форма комунікативної інтернет-взаємодії : політичний контекст

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Анотація
У статті розглядається поняття «тролінгу» як нового мережевого феномену сучасності та нового виду комунікативної практики. Аналізуєтьсяпоходження і розвиток «тролінгу», зазначається, що поява цього поняття здебільшого пов’язана з мережевою анонімністю. Обґрунтовується те, що цей феномен можна розглядати як прояв соціальної агресії. Також у статті розглянуто феномен «політичного тролінгу». В статье рассматривается понятие «троллинга» как нового сетевого феномена современности и нового вида коммуникативной практики. Анализируется происхождение и развитие «троллинга», отмечается, что появление «троллинга» в основном связано с сетевой анонимностью. Обосновывается то, что этот феномен можно рассматривать как проявление социальной агрессии. Также в статье рассмотрен феномен «политического троллинга». The article discusses the concept of "trolling" as a new network phenomenon of modernity and a new kind of communicative practice. Analyzed the origin and development of "trolling", it is noted that the emergence of "trolling" mainly due to network anonymity. It is substantiated that this phenomenon can be considered as a manifestation of social aggression. The article also describes the phenomenon of "political trolling."
Опис
Ключові слова
інформаційне суспільство, комунікативна діяльність, «інтернет-тролінг», соціальна агресія, «політичний тролінг», аспірантські роботи, информационное общество, коммуникативная деятельность, «интернет-троллинг», социальная агрессия, аспирантские работы, information society, communicative activity, «internet trolley», social aggression, «political trolling», graduate work
Цитування
Данько Ю. А. Феномен «тролінгу» як форма комунікативної інтернет-взаємодії : політичний контекст / Ю. А. Данько // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. : Філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Я. Мудрого". – Харків : Право, 2015. – № 2 (25). – С. 83–94.