ПРИРОДНЕ ВІДТВОРЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ І МІСЦЕВИХ ВИДІВ У КРАСНОКУТСЬКОМУ ДЕНДРОПАРКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет ім. І. Франка
Анотація
Велике значення у збереженні та інтродукції рослин на Харківщині, та в цілому в Україні, відіграють парки та дендропарки. Одним з найдавніших з них є Краснокутський дендропарк, заснований як Основинський акліматизаційний сад в 1809 році Іваном Назаровичем Каразіним. Серед здобутків останнього – не тільки успіхи в інтродукції рослин, але і запровадження вегетативного розмноження щепленням декоративних видів і форм хвойних рослин (Кібкало, 1993). Дослідження рослинності дендропарку показало, що за період з 2012 по 2015 рік нові висадки рослин проводили мало, але відбувалося природне відновлення місцевих і інтродукованих видів деревних рослин. Добре самовідновлення – ознака успішності інтродукції. Окремі види-інтродуценти не тільки успішно відновлюються, але і витісняють місцеві види рослин. Агресивне розмноження декількох видів інтродуцентів може представляти загрозу місцевим фітоценозам і свідчить про необхідність зваженого підходу до інтродукційних робіт задля запобігання шкоди місцевому біологічному різноманіттю в майбутньому. Большое значение в сохранении и интродукции растений на Харьковщине, и в целом в Украине, играют парки и дендропарки. Одним из самых древних из них является Краснокутский дендропарк, основанный как Основинский акклиматизационный сад в 1809 году Иваном Назаровичем Каразиным. Среди достижений последнего – не только успехи в интродукции растений, но и внедрение вегетативного размножения прививкой декоративных видов и форм хвойных растений (Кибкало, 1993). Исследования растительности дендропарка показало, что за период с 2012 по 2015 год новые высадки растений проводили мало, но происходило естественное восстановление местных и интродуцированных видов древесных растений. Хорошее самовосстановление – признак успешности интродукции. Отдельные виды-интродуценты не только успешно восстанавливаются, но и вытесняют местные виды растений. Агрессивное размножение нескольких видов интродуцентов может представлять угрозу местным фитоценозам и свидетельствует о необходимости взвешенного подхода к интродукционным работам для предотвращения вреда местному биологическому разнообразию в будущем. Of great importance in the preservation and introduction of plants in the Kharkiv region and Ukraine in General, play parks and arboretums. One of the most ancient of them is the Krasnokutsk arboretum, founded as Osnovinskiy acclimatization garden in 1809 Ivan Nazarovich by Karasinym. Among the achievements of the past – not only the success of plant introduction, but the introduction of vegetative propagation by grafting of ornamental species and forms of conifers (Kibkalo, 1993). Studies of the vegetation of the Park showed that for the period from 2012 to 2015, the new plant was carried out a little, but there was natural restoration of local and introduced species of woody plants. Good self healing – a sign of the success of the introduction. Some species-introduced species not only successfully restored, but and displace native species. The aggressive propagation of several types of exotic species may pose a threat to local plant communities and suggests the need for a balanced approach to introduction works to prevent harm to native biological diversity in the future.
Опис
Ключові слова
інтродукція рослин, вегетативне розмноження, щеплення рослин, самовідновлення рослин, ботаніка, интродукция растений, вегетативное размножение, прививки растений, самовосстановления растений, ботаника, plant introduction, vegetative reproduction, inoculation of plants, self-healing plants, botany
Цитування
Канава О. Природне відтворення інтродукованих і місцевих видів у Краснокутському дендропарку / О. Канава, Ю. В. Бенгус // Молодь і поступ біології : зб. тез XIІ Міжнар. наук. конф. студ. і асп. (м. Львів, 19-21 квіт. 2016 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка.– Львів, 2016. – С. 89-90.