Проблема формування виконавських умінь у диригентсько-хоровій підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті аналізуються проблеми формування виконавських умінь майбутніх вчителів музичного мистецтва у процесі їх виконавської диригентсько-хорової підготовки Розглянуто сутність наступних умінь: діагностувати хоровий спів; інтонувати хорову партитуру внутрішнім слухом; аранжувати хорові твори. В статье анализируются проблемы формирования исполнительских умений будущих учителей музыкального искусства в процессе их исполнительской дирижерско-хоровой подготовки Рассмотрены сущность следующих умений: диагностировать хоровое пение; интонировать хоровую партитуру внутренним слухом; аранжировать хоровые произведения. The article analyzes the problems of forming the performing skills of future teachers of musical art in the process of their performing conductor-choral training. The essence of the following abilities is considered: to diagnose choral singing; Intonate choral score with internal hearing; arrange choral works.
Опис
Ключові слова
вчитель музичного мистецтва, виконавські уміння, хормейстерська робота, учитель музыкального искусства, исполнительские умения, хормейстерская работа, teacher of musical art, performing skills, chorister's work
Цитування
Васильєва О. В. Проблема формування виконавських умінь у диригентсько-хоровій підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 197–200.