Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1943
Title: Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика
Other Titles: Психолого-педагогические проблемы высшего и среднего образования в условиях современных вызовов: теория и практика
Psychological-pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice
Authors: -
Keywords: психолого-педагогічні проблеми
вища освіта
середня освіта
сучасні виклики
психолого-педагогические проблемы
высшее образование
среднее образование
современные вызовы
psychological and pedagogical problems
higher education
secondary education
modern challenges
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Стиль-Издат»
Citation: Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – 476 с.
Abstract: У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, а також сучасних проблем філософсько-психологічної антропології. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам вищих закладів освіти, практичним працівникам у галузі освіти. В сборнике отражены психолого-педагогические проблемы высшей и средней школы в условиях современных вызовов. Он содержит результаты исследований ученых, преподавателей, учителей, научные исследования докторантов, аспирантов, студентов по вопросам развития педагогической науки и образования, психолого-педагогических аспектов инклюзивного образования, реализации инновационных технологий, развития одаренной личности в современной образовательной среде, а также современных проблем философско-психологической антропологии. Материалы пригодятся ученым, докторантам, аспирантам, преподавателям, магистрам и студентам высших учебных заведений, практическим работникам в области образования. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in the context of modern challenges. It contains the results of research of scientists, teachers, teachers, research of doctoral students, graduate students, students on the development of pedagogical science and education, psychological and pedagogical aspects of inclusive education, the implementation of innovative technologies, the development of a talented personality in the modern educational environment, and modern problems of philosophical psychological anthropology. The materials will be useful to scientists, doctoral students, graduate students, teachers, masters and students of higher educational institutions, practitioners in the field of education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1943
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.