Педагогіка здоров’я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді. Розглянуті теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я ; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища ; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я ; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань ; здоров’язбережувальні освітні технології ; актуальні проблеми корекційної педагогіки та сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. Сборник содержит научные работы, посвященные освещению результатов психолого-педагогических исследований по сохранению и формированию здоровья детей, учащейся и студенческой молодежи. Рассмотрены теоретико-методологические основы педагогики здоровья; современные подходы к созданию здоровьесберегательной образовательной среды ; роль физического воспитания в сохранении здоровья ; психолого-педагогические основы профилактики вредных привычек и социально-опасных заболеваний ; здоровьесберегательные образовательные технологии; актуальные проблемы коррекционной педагогики и современных инклюзивных процессов в общеобразовательных учебных заведениях. The collection contains scientific papers on the coverage of the results of psychological and pedagogical research on the preservation and development of the health of children, students and young people. The theoretical and methodological foundations of health pedagogy are considered; modern approaches to creating a health-saving educational environment; the role of physical education in maintaining health; psychological and pedagogical bases for the prevention of bad habits and socially dangerous diseases; health saving educational technologies; actual problems of correctional pedagogy and modern inclusive processes in general educational institutions.
Опис
Ключові слова
педагогіка здоров’я, психолого-педагогічні дослідження, здоров’язбереження, фізичне виховання, профілактика шкідливих звичок, профілактика соціально-небезпечних захворювань, здоров’язбережувальні освітні технології, корекційна педагогіка, інклюзивна освіта, педагогика здоровья, психолого-педагогические исследования, охрана здоровья, физическое воспитание, профилактика вредных привычек, профилактика социально опасных заболеваний, здоровьесберегательные образовательные технологии, коррекционная педагогика, инклюзивное образование, health pedagogy, psychological and pedagogical research, health protection, physical education, prevention of bad habits, prevention of socially dangerous diseases, health saving educational technologies, correctional pedagogy, inclusive education
Цитування
Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – 804 с.