Підготовка студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-02-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням підготовки студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій. У дисертації розкрито суть понять «дистанційне навчання», «дистанційна освіта», «дистанційні освітні технології»; визначено особливості підготовки студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій; уточнено критерії та показники готовності студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій; теоретично обґрунтовано етапи підготовки студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій та експериментально доведено їх ефективність. Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным исследованием подготовки студентов педагогических университетов к профессиональной деятельности средствами дистанционных образовательных технологий. В диссертации раскрыта суть понятий «дистанционное обучение», «дистанционное образование», «дистанционные образовательные технологии»; определены особенности подготовки студентов педагогических университетов к профессиональной деятельности средствами дистанционных образовательных технологий; уточнены критерии и показатели готовности студентов педагогических университетов к профессиональной деятельности средствами дистанционных образовательных технологий ; теоретически обоснованы этапы подготовки студентов педагогических университетов к профессиональной деятельности средствами дистанционных образовательных технологий и экспериментально доказана их эффективность. The dissertation is a theoretical and experimental study of the preparation of students of pedagogical universities for the professional activity of means of distance educational technologies. The dissertation describes the essence of the concepts of «distance learning», «distance education», «distance educational technologies»; the peculiarities of preparation of students of pedagogical universities for professional activity by means of distance educational technologies are determined; the criteria and indicators of readiness of students of pedagogical universities for professional activity by means of distance educational technologies are specified; the stages of preparation of students of pedagogical universities for professional activity by means of distance educational technologies have been developed and their efficiency has been experimentally proved.
Опис
Ключові слова
професійна діяльність, студенти, викладачі, підготовка, професійна готовність, педагогічний університет, дистанційні освітні технології, профессиональная деятельность, студенты, преподаватели, подготовка, профессиональная готовность, педагогический университет, дистанционные образовательные технологии, professional activity, students, teachers, preparation, professional readiness, pedagogical university, distance educational technologies
Цитування
Алієв Х. М. Підготовка студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теор. і метод. проф. освіти, 015 – проф. освіта / Х. М. Алієв ; МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 20 с.