Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1926
Title: Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти
Other Titles: Дидактические материалы к применению информационно-коммуникационных технологий в обучении студентов общественно-гуманитарного профиля в учреждениях высшего образования
Didactic materials for the application of information and communication technologies in teaching students of a social and humanitarian profile in higher education institutions
Authors: Майнаєв, Ф. Я.
Рибалко, Л. С.
Keywords: педагогіка
інформаційно-комунікаційні технології
студенти суспільно-гуманітарного профілю
підготовка майбутніх фахівців
педагогика
информационно-коммуникационные технологии
студенты общественно-гуманитарного профиля
подготовка будущих специалистов
pedagogy
information and communication technology
social and humanitarian students
training future specialists
Issue Date: 25-Oct-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти : навч.-метод. посіб. / уклад. Ф. Я. Майнаєв, Л. С. Рибалко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 66 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику представлено матеріали стосовно застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі вищої школи. Основну увагу приділено технології Bring Your Own Device. Схарактеризовано мережні засоби ІКТ, орієнтовані на застосування мобільних пристроїв на занятті. Теоретичний огляд ІКТ-інструментарію доповнено авторськими практичними розробками навчальних завдань з історичних дисциплін, методики навчання історії. Рекомендовано для викладачів суспільно-гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, студентів і магістрантів, які здобувають освіту за спеціальністю «Середня освіта (за предметними спеціальностями) (гуманітарні та суспільні дисципліни)», учителів, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу в закладах загальної середньої освіти. В учебно-методическом пособии представлены материалы по применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшей школы. Основное внимание уделено технологии Bring Your Own Device. Охарактеризованы сетевые средства ИКТ, ориентированные на применение мобильных устройств на занятии. Теоретический обзор ИКТ-инструментария дополнен авторскими практическими разработками учебных задач по историческим дисциплинам, методики обучения истории. Рекомендуется для преподавателей общественно-гуманитарных факультетов высших учебных заведений, студентов и магистрантов, получающих образование по специальности «Среднее образование (по предметным специальностям) (гуманитарные и общественные дисциплины)», учителей, преподающих предметы общественно-гуманитарного цикла в учреждениях общего среднего образования. The training manual presents materials on the application of information and communication technologies (ICT) in the educational process of higher education. The focus is on Bring Your Own Device technology. Characterized network ICT tools, focused on the use of mobile devices in the classroom. The theoretical overview of the ICT toolkit is supplemented by the author’s practical development of educational tasks in historical disciplines, history teaching methods. Recommended for teachers of social and humanitarian faculties of higher educational institutions, students and undergraduates who receive education in the specialty "Secondary education (by subject specialties) (humanitarian and social disciplines)", teachers who teach subjects of the social and humanitarian cycle in general secondary education institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1926
ISBN: 978-966-8196-13-3
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дидактичні матеріали .pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.