Діджиталізація в освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Оцінено стан діджиталізації (використання цифрових технологій) в Україні та світі для підвищення його ефективності. Узагальнено успішний світовий досвід, висвітлено проблеми діджиталізації в освіті. Визначено ступінь інституційного забезпечення стимулювання розвитку діджиталізації в освіті. Оценено состояние диджитализации (использование цифровых технологий) в Украине и мире для повышения его эффективности. Обобщен успешный мировой опыт, освещены проблемы диджитализации в образовании. Определена степень институционного обеспечения стимулирования развития диджитализации в образовании. The estimation of the state of djigitalization (use of digital technologies) in Ukraine and in the world to improve its efficiency. The successful world experience is generalized, problems of dedjitalization in education are highlighted. The theses define the degree of institutional support for stimulating the development of djjitalization in education.
Опис
Ключові слова
діджиталізація, цифрові технології, освіта, е-навчання, диджитализация, цифровые технологии, образование, е-обучения, dedjitalization, phyphoric technologies, education, e-learning
Цитування
Жерновникова О. А. Діджиталізація в освіті / О. А. Жерновникова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 88–90.