Sтаges of training future mathematіcs teachers in the field of pedagogical improvisation

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ВНЗ Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
Pedagogical improvisation helps a teacher to respond tonew unexpected situations in a quick, flexible and adequate way. The aim of the research is to test the effectiveness of theoretically developed stages of training future mathematics teachers in the field of pedagogical improvisation (motivational-target, content-procedural, evaluative-reflexive). The following criteria for future. Mathematics teachers pedagogical interaction skills were distinguished : motivational, substantive, procedural-behavioral, reflexive, on the basis of which the examination of the investigated phenomenon was carried out. At the initial stage of the pedagogical experiment, the students were interviewed, and the results showed alow level of their pedagogical improvisation skills according to all indicators. Subsequently, each group was subdivided into experimental and control subgroups. In the experimental subgroup, the suggested stages were implemented while in the control group lessons were conducted in a traditional way. The results of the pedagogi- experiment confirmed. У статті розглянуто підходи сучасних науковців до визначення сутності процесу підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації. Згідно з дослідницьким задумом, формування готовності майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації сприятиме тому, що в майбутній професійній діяльності студенти швидко, гнучко й адекватно реагуватимуть на щойно створені ситуації або ті, що виникли стихійно й раптово. Мета статті полягає вефективності теоретично розроблених етапів підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації (мотиваційно-цільовий, змістово-процесуальний, оціно-рефлексивний). Методи дослідження : теоретичні - аналіз, синтез, порівняння, класифікація науково-методичної літератури з метою визначення ключових понять дослідження; емпіричні – фрагменти педагогічного експерименту; анкетування студентів, майбутніх учителів математики. Проаналізовано наукові позиції щодо визначення критеріїв формування готовності майбутніх учителів математики до педагогічної взаємодії: мотиваційний, змістовий, процесуально-поведінковий, рефлексивний, на основі яких здійснюється оцінка досліджуваного феномена. На початковому етапі педагогічного експерименту було проведено анкетування та бесіди зі студентами, результати яких зафіксували низький рівень оволодіння ними вміннями педагогічної імпровізації за всіма показниками. Після цього кожну групу було розподілено на експериментальну та контрольну підгрупи. В експериментальній реалізовано етапи підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації, а в контрольній заняття проведено традиційно. Результати педагогічного експерименту засвідчують, що в цілому у всіх групах покращилися показники, що сприяли формуванню готовності майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації, найвищі були зафіксовані в експерементальній групі. В статье рассмотрены подходы современных ученых к определению сущности процесса подготовки будущих учителей математики к педагогической импровизации. Согласно исследовательскому замыслу, формирование готовности будущих учителей математики к педагогической импровизации будет способствовать тому, что в будущей профессиональной деятельности студенты быстро, гибко и адекватно будут реагировать на только что созданные ситуации или те, которые возникли стихийно и внезапно. Цель статьи заключается в эффективности теоретически разработанных этапов подготовки будущих учителей математики к педагогической импровизации (мотивационно-целевой, содержательно-процессуальный, оценочно-рефлексивный). Методы исследования : теоретические - анализ, синтез, сравнение, классификация научно-методической литературы с целью определения ключевых понятий исследования; эмпирические - фрагменты педагогического эксперимента; анкетирование студентов, будущих учителей математики. Проанализированы научные позиции по определению критериев формирования готовности будущих учителей математики к педагогическому взаимодействию : мотивационный, содержательный, процессуально-поведенческий, рефлексивный, на основе которых осуществляется оценка исследуемого феномена. На начальном этапе педагогического эксперимента было проведено анкетирование и беседы со студентами, результаты которых зафиксировали низкий уровень овладения ими умениями педагогической импровизации по всем показателям. После этого каждую группу было разделено на экспериментальную и контрольную подгруппы. В экспериментальной были реализованы этапы подготовки будущих учителей математики к педагогической импровизации, а в контрольной занятия были проведены традиционно. Результаты педагогического эксперимента показывают, что в целом во всех группах улучшились показатели, способствующие формированию готовности будущих учителей математики к педагогической импровизации, самые высокие были зафиксированы в экспериментальной группе.
Опис
Ключові слова
training, readiness, future teachers of mathematics, educational process, higher educational institutions, pedagogical improvisation, підготовка, готовність, майбутні вчителі математики, навчально-виховний процес, заклади вищої освіти, педагогічна імпровізація, подгтовка, готовность, будушие учителя математики, учебно-воспитательный процесс, высшие учебные заведения, педагогическая импровизация
Цитування
Zolotukhina S. Т. Sтаges of training future mathematіcs teachers in the field of pedagogical improvisation / S. Т. Zolotukhina, О. І. Bashkir, О. А. Zhernovnykova // Science and Education : sci.-pract. journ / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ, 2018. – Is. 4. – P. 80–86.