Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1900
Title: Біографічний метод у дослідженні творчої особистості
Other Titles: Биографический метод в исследовании творческой личности
Biographical method in the study of creative personality
Authors: Малихіна, О. Є.
Keywords: біографічний метод
життєвий шлях
творчі здібності
творча особистість
психобіографія
принципи біографічного дослідження
биографический метод
жизненный путь
творческие способности
творческая личность
психобиографии
принципы биографического исследования
biographical method
life path
creative abilities
creative personality
psychobiography
principles of biographical research
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Малихіна О. Є. Біографічний метод у дослідженні творчої особистості / О. Є. Малихіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 257–259.
Abstract: Тези присвячені особливостям використання біографічного методу при вивченні життєвого шляху творчої особистості. Розглядається історія виникнення біографічного методу на основні підходи до біографічних досліджень у психології. Розкриваються особливості, переваги та недоліки методу,окреслено деякі принципи біографічного дослідження закономірностей розвитку та становлення творчої особистості. Тезисы посвящены особенностям использования биографического метода при изучении жизненного пути личности. Рассматривается история возникновения биографического метода на основные подходы к биографическим исследованиям в психологии. Раскрываются особенности, преимущества и недостатки метода, определены некоторые принципы биографического исследования закономерностей развития и становления личности. The article depicts the peculiarities of use of the biographical method in the study of creative personality’s way of life. The history of emergence of the biographical method and the main approaches to the biographical researches in psychology have been revealed. The peculiarities, advantages and disadvantages of the method have been characterized. Some principles of the biographical method in the study of patterns of creative personality’s development have been outlined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1900
Appears in Collections:Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Малихіна О. Є. .pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.