Застосування методу проектів у зарубіжних моделях навчання учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У зарубіжних країнах метод проектів наводиться освітянами як приклад особистісно-орієнтованих педагогічних технологій. Елементи методу проектів широко використовуються в різних моделях навчання для розвитку пошуково-пізнавальних навичок учнів. Застосування методу проектів у сучасній українській школі вважається одним із перспективних способів навчання, тому що за таких умов краще відбувається творча самореалізація суб’єктів навчального процесу, підвищується мотивація засвоєння нового матеріалу, розвиваються їхні інтелектуальні здібності. В зарубежных странах метод проектов приводится педагогами в качестве примера личностно-ориентированных педагогических технологий. Элементы метода проектов широко используются в различных моделях обучения для развития поисково-познавательных навыков учащихся. Применение метода проектов в современной украинской школе считается одним из перспективных способов обучения, так как при таких условиях лучше происходит творческая самореализация субъектов учебного процесса, повышается мотивация усвоения нового материала, развиваются их интеллектуальные способности. In foreign countries the method of projects is recognized by teachers as one of learner-centered pedagogical technologies. The elements of the method of projects are widely used in various models of learning for development of students’ search and cognitive skills. Application of the method of projects in modern Ukrainian school is considered to be one of the promising ways of learning, because it creates the facilities for creative self-realization of participants of educational process, increases motivation to gain knowledge and promotes the development of students’ intellectual abilities.
Опис
Ключові слова
особистісно-орієнтована педагогіка, зорієнтована педагогіка, дослідницька робота, метод проектів, інноваційний підхід, учні, основна школа, загальноосвітні навчальні заклади, аспірантські роботи, личностно-ориентированная педагогика, ориентированная педагогика, исследовательская работа, метод проектов, инновационный подход, ученики, основная школа, общеобразовательные учебные заведения, аспирантские работы, person-oriented pedagogy, oriented pedagogy, research work, method of projects, innovative approach, students, elementary school, general educational institutions, post-graduate works
Цитування
Жозе да Коста Г. О. Застосування методу проектів у зарубіжних моделях навчання учнів / Г. О. Жозе да Коста // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 231–234.