Глобальна економіка і міжнародні економічні організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Мета дисципліни «Глобальна економіка і міжнародні економічні організації» полягає у формуванні системи знань студентів щодо теоретичних засад глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних суб’єктів в умовах глобалізації, факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, особливостей формування глобальних ринків, наданні універсального інструментарію для обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій економіці, цілей, принципів, функцій та механізму функціонування сучасних міжнародних організацій, їх місця в міжнародному регулюванні економічного співробітництва. У запропонованих методичних рекомендаціях для самостійної роботи студентів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 – Економіка спеціалізації «Економічна теорія» з навчальної дисципліни «Глобальна економіка і міжнародні економічні організації» визначено її основний зміст, розроблено теми семінарських занять, запропоновано питання та тестові завдання для самостійної роботи студентів, питання до іспиту, визначено засоби діагностики успішності навчання студентів та критерії їх оцінювання, наведено необхідну літературу і інформаційні електронні ресурси. Цель дисциплины «Глобальная экономика и международные экономические организации» заключается в формировании системы знаний студентов по теоретическим основам глобализации и экономической интеграции, поведении экономических субъектов в условиях глобализации, факторов становления и механизмов функционирования глобальной экономики, особенностям формирования глобальных рынков, предоставлении универсального инструментария для обоснования экономических явлений, которые происходят в мировой экономике, целей, принципов, функций и механизма функционирования современных международных организаций, их места в международном регулировании экономического сотрудничества. В предложенных методических рекомендациях для самостоятельной работы студентов ступени высшего образования «Магистр» специальности 051 - Экономика специализации «Экономическая теория» по дисциплине «Глобальная экономика и международные экономические организации» определены ее основное содержание, разработаны темы семинарских занятий, предложены вопросы и тестовые задания для самостоятельной работы студентов, вопросы к экзамену, определены средства диагностики успешности обучения студентов и критерии их оценивания, приведена необходимая литература и информационные электронные ресурсы. The purpose of the discipline "Global Economy and International Economic Organizations" is to form students' knowledge system on the theoretical foundations of globalization and economic integration, the behavior of economic actors in the context of globalization, the factors of formation and mechanisms of the global economy, the formation of global markets, the provision of universal tools for phenomena that occur in the global economy, goals, principles, functions and fur The functioning of modern international organizations, their place in the international regulation of economic cooperation. In the proposed methodological recommendations for the independent work of students of the higher education degree "Master" specialty 051 - Economics specialization "Economic Theory" for the discipline "Global Economics and international economic organizations" defined its main content, developed the theme of the seminar lessons, suggested questions and test tasks for independent students' work, questions for the exam, the means of diagnosing the success of student learning and the criteria for their evaluation are defined, go literature and electronic information resources.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, глобальна економіка, глобалізація, економічна інтеграція, економічне співробітництво, самостійні роботи студентів, экономическая теория, глобальная экономика, глобализация, экономическая интеграция, экономическое сотрудничество, самостоятельные работы студентов, economic theory, global economy, globalization, economic integration, economic cooperation, independent work of students
Цитування
Глобальна економіка і міжнародні економічні організації : метод. рек. для самост. роботи студ. ступеня вищої освіти «Магістр» спец. 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна теорія» / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад. І. О. Ночвіна, відп. за вип. В. В. Соляр. – Харків : ХНПУ, 2018. – 52 с.