Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1864
Title: Experimental Work on Teaching Future Teachers Second Foreign Language Pronunciation
Other Titles: Експериментальна робота з навчання майбутніх учителів вимови другої іноземної мови
Экспериментальная работа по обучению будущих учителей произношения второго иностранного языка
Authors: Chukhno, О. A.
Keywords: foreign language communicative competence
future teachers
professional phonetic competence
the first foreign language
the second foreign language
професійна фонетична компетентність
диференційна чутливість
фонетичні знання
фонетичні навички
фонетичні вміння
профессиональная фонетическая компетентность
дифференциальная чувствительность
фонетические знания
фонетические навыки
фонетические умения
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Chukhno О. A. Experimental Work on Teaching Future Teachers Second Foreign Language Pronunciation / О. A. Chukhno // Наука і освіта : наук.-практ. журн. / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 112–119.
Abstract: Higher pedagogical educational establishments provide their students with an opportunity to become a teacher of two foreign languages. This leads to the necessity of working out teaching methods which allow forming the sufficient level of professional phonetic competence in the second foreign language during a limited period of time. The novelty of the research is in the theoretical grounding and elaborating of methods of forming future teachers’ phonetic competence in English as the second foreign language after German by means of developing the cyclic model of this process and the corresponding subsystem of exercises. The paper aims to present the results of the experimental verification of the effectiveness of the developed methods. The conducted pedagogical experiment started with a test whose results became evidence of a rather low level of future teachers’ phonetic competence in English as the second foreign language and proved the need for systematic work on its development. Experimental training was conducted according to two variants of teaching methods. Variant A was based on the author’s cyclic model of professionally oriented teaching of English pronunciation after German that included the introductory theoretical-practical and practical parts and took into account future teachers’ experience in learning the native and first foreign languages. Variant B was different from Variant A in relying in the teaching process only on the students’ native language. The results of the test carried out after the experimental teaching proved the effectiveness of the both variants. However, the comparison of the increase indices of professional phonetic competence levels led to the conclusion that Variant A is much more effective. Thus, it can be regarded more preferable while implementing the developed methods into the teaching process. Вищі педагогічні навчальні заклади надають можливість своїм студентам отримати спеціальність учителя двох іноземних мов. Це зумовлює необхідність у розробці методики, яка дозволяє найбільш ефективно протягом обмеженого часу сформувати у студентів достатній рівень володіння професійною фонетичною компетентністю як складника загальної іншомовної комунікативної компетентності в другій іноземній мові. Автором було вперше теоретично обґрунтовано та розроблено методику формування в майбутніх учителів англомовної фонетичної компетентності на базі німецькомовної шляхом укладання циклічної моделі цього процесу та відповідної підсистеми вправ. Метою дослідження є висвітлення результатів експериментальної перевірки ефективності розробленої методики. Проведений педагогічний експеримент було розпочато перед експериментальним тестуванням, результати якого засвідчили доволі низький рівень володіння студентами вимовою англійської мови як другої іноземної, а також підтвердили необхідність систематичної роботи над удосконаленням усіх її аспектів. Експериментальне навчання здійснювалося за двома варіантами методики. Варіант А ґрунтувався на розробленій автором циклічній моделі професійно зорієнтованого навчання англійської вимови після німецької, що включала вступний теоретично-практичний і практичний цикли та передбачала поетапне формування професійної фонетичної компетентності в другій іноземній мові із урахуванням досвіду вивчення майбутніми вчителями першої іноземної та рідної мов. Варіант Б методики відрізнявся від Варіанту А опорою в процесі навчання виключно на рідну мову студентів. Результати післяекспериментального зрізу довели ефективність обох варіантів методики, проте порівняння показників приросту у рівні сформованості складників професійної фонетичної компетентності дозволило зробити висновок, що Варіант А методики є значно ефективнішим, тому має перевагу перед Варіантом Б у впровадженні у навчальний процес. Высшие педагогические учебные заведения предоставляют возможность своим студентам получить специальность учителя двух иностранных языков. Это вызывает необходимость в разработке методики, которая позволяет наиболее эффективно в течение ограниченного времени сформировать у студентов достаточный уровень владения профессиональной фонетической компетентностью как составляющей общей иноязычной коммуникативной компетентности во втором иностранном языке. Автором впервые теоретически обоснована и разработана методика формирования у будущих учителей англоязычной фонетической компетентности на базе немецкоязычной путем заключения циклической модели этого процесса и соответствующей подсистемы упражнений. Целью исследования является освещение результатов экспериментальной проверки эффективности разработанной методики. Проведенный педагогический эксперимент был начат перед экспериментальним тестированием, результаты которого показали довольно низкий уровень владения студентами произношением английского языка как второго иностранного, а также подтвердили необходимость систематической работы над совершенствованием всех ее аспектов. Экспериментальное обучение осуществлялось по двум вариантам методики. Вариант А основывался на разработанной автором циклической модели профессионально сориентированного обучения английскому произношению после немецкого, включавшая вводный теоретически-практический и практический циклы и предусматривала поэтапное формирование профессиональной фонетической компетентности во втором иностранном языке с учетом опыта изучения будущими учителями первой иностранной и родного языков. Вариант Б методики отличался от Варианта А опорой в процессе обучения исключительно на родном языке студентов. Результаты послеэкспериментального среза доказали эффективность обоих вариантов методики, однако сравнение показателей прироста на уровне сформированности составляющих профессиональной фонетической компетентности позволило сделать вывод, что Вариант А методики является значительно более эффективным, поэтому имеет преимущество перед Вариантом Б во внедрении в учебный процесс.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1864
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.