The Passive Voice

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичний посібник присвячено одній з найскладніших та найбільш уживаних граматичних категорій англійської мови, що виражає відношення дії до суб’єкта і об’єкта – категорії стану дієслова, її різновиду – пасиву, а також нетиповій для української мови конструкції – каузативу. Різноманітні за граматичним наповненням комунікативні вправи підібрано з урахуванням різних рівнів складності. Посібник адресований викладачам, студентам-філологам і майбутнім учителям, усім, хто вивчає англійську мову чи працює з нею. Методическое пособие посвящено одной из самых сложных и наиболее употребляемых грамматических категорий английского языка, которая выражает отношение действия к субъекту и объекту - категории состояния глагола, ее разновидности - пассива, а также нетипичной для украинского языка конструкции - каузатива. Разнообразные по грамматическому наполнению коммуникативные упражнения подобраны с учетом различных уровней сложности. Пособие адресовано преподавателям, студентам-филологам и будущим учителям, всем, кто изучает английский язык или работает с ним. The manual is devoted to one of the most difficult and most used grammatical categories of the English language, which expresses the attitude of the action to the subject and object - the verb state categories, its varieties - the passive, and also the untypical for the Ukrainian language structure - causative. A variety of grammatical content communication exercises are selected according to different levels of complexity. The manual is addressed to teachers, philology students and future teachers, everyone who studies English or works with him.
Опис
Ключові слова
passive voice, passive constructions, transitive verbs, intransitive verbs, impersonal constructions, causative, пасивний стан дієслова, пасивні конструкції, перехідні дієслова, неперехідні дієслова, безособові конструкції, каузативний, пассивное состояние глагола, пассивные конструкции, переходные глаголы, непереходные глаголы, безличные конструкции, каузативный
Цитування
Омельяненко О. В. The Passive Voice : метод. рек. з практ. граматики англ. мови для студ. I курсу ф-ту інозем. філол. / О. В. Омельяненко, В. К. Ситнікова // Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 56 с.