Теоретичні аспекти проблеми формування полікультурної компетентності молоді в сучасному суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах наведено різні підходи науковців до визначення поняття «полікультурна компетентність», уточнено авторське тлумачення. Розкрито роль навчальних закладів у реалізації розробленої стратегії міжнародної політики, спрямованої на зміцнення культурного різноманіття, розбудови міжнародного діалогу на засадах рівності, толерантності та взаємоповаги, що вимагає активізації процесу формування полікультурної компетентності молоді. В тезисах приведены различные подходы ученых к определению понятия «поликультурная компетентность», уточнено авторское толкование. Раскрыта роль учебных заведений в реализации разработанной стратегии международной политики, направленной на укрепление культурного многообразия, развития международного диалога на принципах равенства, толерантности и взаимоуважения, что требует активизации процесса формирования поликультурной компетентности молодежи. Scientists’ different approaches to definiti on of the concept «multicultural competence» have been presented in the article, and the authors’ own interpretation of this concept has been given. The role of educational institutions in realization of the developed strategy of international policy has been revealed. It is aimed at strengthening of cultural diversity, restructuring of international dialogue on the principles of equality, tolerance and mutual respect, which requires intensification of formation of young people’s multicultural competence.
Опис
Ключові слова
полікультурна компетентність, молодь, глобалізоване суспільство, навчально-виховний процес, навчальні заклади, поликультурная компетентность, молодежь, глобализированное общество, учебно-воспитательный процесс, учебные заведения, multicultural competence, youth, globalized society, educational and educational process, educational institutions
Цитування
Ткачова Н. О. Теоретичні аспекти проблеми формування полікультурної компетентності молоді в сучасному суспільстві / Н. О. Ткачова, Ювень Чжан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 201–204.