Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1836
Title: Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів
Other Titles: Приоритетные направления развития национальной экономики Украины в контексте глобализационных вызовов
Priority directions of development of the national economy of Ukraine in the context of globalization challenges
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Гончаров, Д. О.
Гура, А. О.
Гуцан, Т. Г.
Зеленько, О. О.
Мельникова, О. В.
Ночвіна, І. О.
Олійник, О. В.
Олійник, Ю. О.
Осьмірко, І. В.
Поплавський, М. В.
Прокопенко, І. А.
Радченко, Л. П.
Рядинська, І. А.
Сідельнікова, В. К.
Сідельнікова, І. В.
Соляр, В. В.
Синиця, Т. В.
Шиловцева, Н. В.
Keywords: економічна освіта
сучасна економіка України
інноваційно-інвестиційний клімат економіки України
конкурентоспроможність української економіки
глобалізаційні виклики
экономическое образование
современная экономика Украины
инновационно-инвестиционный климат экономики Украины
конкурентоспособность украинской экономики
глобализационные вызовы
economic Education
modern economy of Ukraine
innovation and investment climate of the Ukrainian economy
competitiveness of the Ukrainian economy
globalization challenges
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во ФОП Іванченко І. С.
Citation: Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів : кол. моногр. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – 196 с.
Abstract: У монографії досліджуються найбільш важливі напрями розвитку української економіки з урахуванням її особливостей в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Аналізуються інноваційно-інвестиційний клімат в національній економіці, механізм стимулювання інноваційної діяльності підприємств, роль людського капіталу в забезпеченні економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Розраховано на науковців, студентів та фахівців-практиків. В монографии исследуются наиболее важные направления развития украинской экономики с учетом ее особенностей в условиях современных глобализационных вызовов. Анализируются инновационно-инвестиционный климат в национальной экономике, механизм стимулирования инновационной деятельности предприятий, роль человеческого капитала в обеспечении экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Рассчитано на научных работников, студентов и специалистов-практиков. The monograph explores the most important directions of development of Ukrainian economy considering its peculiarities under the conditions of modern globalization challenges. The innovation and investment climate in the national economy, the mechanism of enterprise innovation activity stimulation, the role of human capital in ensuring economic growth and increasing the national economy competitiveness are analyzed. The monograph is for scientists, students and practicing economists.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1836
ISBN: 978-617-7675-03-6
Appears in Collections:Монографії
Наукові публікації І. Ф. ПрокопенкоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.