Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів

Анотація
У монографії досліджуються найбільш важливі напрями розвитку української економіки з урахуванням її особливостей в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Аналізуються інноваційно-інвестиційний клімат в національній економіці, механізм стимулювання інноваційної діяльності підприємств, роль людського капіталу в забезпеченні економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Розраховано на науковців, студентів та фахівців-практиків. В монографии исследуются наиболее важные направления развития украинской экономики с учетом ее особенностей в условиях современных глобализационных вызовов. Анализируются инновационно-инвестиционный климат в национальной экономике, механизм стимулирования инновационной деятельности предприятий, роль человеческого капитала в обеспечении экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Рассчитано на научных работников, студентов и специалистов-практиков. The monograph explores the most important directions of development of Ukrainian economy considering its peculiarities under the conditions of modern globalization challenges. The innovation and investment climate in the national economy, the mechanism of enterprise innovation activity stimulation, the role of human capital in ensuring economic growth and increasing the national economy competitiveness are analyzed. The monograph is for scientists, students and practicing economists.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, сучасна економіка України, інноваційно-інвестиційний клімат економіки України, конкурентоспроможність української економіки, глобалізаційні виклики, экономическое образование, современная экономика Украины, инновационно-инвестиционный климат экономики Украины, конкурентоспособность украинской экономики, глобализационные вызовы, economic Education, modern economy of Ukraine, innovation and investment climate of the Ukrainian economy, competitiveness of the Ukrainian economy, globalization challenges
Цитування
Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів : кол. моногр. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – 196 с.