Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1833
Title: Характеристика англомовної психологічної термінології
Other Titles: Характеристика англоязычной психологической терминологии
Characteristics of English psychological terminology
Authors: Костікова, І. І.
Кузнєцов, О. І.
Фоменко, К. І.
Keywords: англомовна термінологія
психологічна термінологія
психологічні епонімі
психологічні неологізми
психологічні запозичення
психологічне калькування
англоязычная терминология
психологическая терминология
психологический эпоним
психологические неологизмы
психологические заимствования
психологическое калькиирование
English terminology
psychological terminology
psychological eponym
psychological neologisms
psychological borrowings
psychological tracing
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом»
Citation: Костікова І. І. Характеристика англомовної психологічної термінології / І. І Костікова, О. І Кузнецов, К. І. Фоменко // Науковий огляд. – Київ, 2017. – № 9 (41). – C. 82–96.
Abstract: В статті охарактеризовано англомовну психологічну термінологію, визначено деякі проблеми походження англомовних психологічних термінів. Показано, що переважна кількість термінів походять від давньогрецької і давньолатинської мов, досить поширеними є французькі і німецькі запозичення та калькування. Здійснено аналіз психологічних неологізмів в англомовній психологічній лексиці, які можна умовно поділити на групи психологічних неологізмів, що складають назви чи відображають ключові поняття сучасних психологічних концепцій і теорій, назви нових психологічних методів і технологій, психологічні якості- неологізми. У дослідженні здійснено аналіз ключових епонімів англомовної психологічної термінології. В статье охарактеризована англоязычная психологическая терминология, определены некоторые проблемы происхождения англоязычных психологических терминов. Показано, что подавляющее количество сроков происходят от древнегреческого и латинского языков, довольно распространены французские и немецкие заимствования и калькирование. Осуществлен анализ психологических неологизмов в англоязычной психологической лексике, каторые можно условно разделить на группы психологических неологизмов, составляющих названия или отражают ключевые понятия современных психологических концепций и теорий, названия новых психологических методов и технологий, психологические качества-неологизмы. В исследовании проведен анализ ключевых эпонимов англоязычной психологической терминологии. The article describes English psychological terminology, defines some problems of the origin of English psychological terms. It is shown that the vast majority of terms originate from the ancient Greek and Latin languages, the French and German borrowings and calculi are quite common. An analysis of psychological neologisms in the English-speaking psychological vocabulary, as can be conventionally divided into groups of psychological neologisms, consists of names that reflect the key concepts of modern psychological concepts and theories, names of new psychological methods and technologies, psychological qualities neologisms. The study analyzed key eponyms of English psychological terminology.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1833
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Характеристика англомовної психологічної термінології .pdfСтаття289.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.