АНАФОРИЧНІ І КАТАФОРИЧНІ ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-02-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Анотація
Анафоричні і катафоричні зв’язки у загальнопитальних висловленнях реалізуються як на інтрафрастичному (всередині висловлення), так і на інтерфрастичному (міжфразовому) рівнях. Інтрафрастичні анафоричні зв’язки маркуються у ЗПВ різними анафорами, що представляють попередній тематичний чи рематичний компонент тотально або частково. Анафоричні, або реактивні, питання прямо залежать від інформації, що передувала запитанню, тобто виконують верифікативну функцію. Анафорический и катафорични связи в общевопросительных высказываниях реализуются как на интрафрастичному (внутри высказывания), так и на интерфрастичному (межфразовой) уровнях. Интрафрастические анафорические связи маркируются в ЗПИ различными анафорами, представляющие предыдущий тематический или рематични компонент тотально или частично. Анафорический, или реактивные, вопросы напрямую зависят от информации, предшествовавшей вопросу, то есть выполняют верификативну функцию. Anaphoric and cataphoric relashions in general interrogative statements are realized as on intraphrastic (inside a statement) as on interphrastic (inter-phrase) levels. Intraphrastic anaphoric relashions are marked in different GIS with anaphora, representing previous thematic or rhematic component totally or partially. Anaphoric, or reactive, questions directly dependent on the information that preceded the question, so they perform the function of verification.
Опис
Ключові слова
анафоричні зв’язки, катафоричні зв’язки, загальнопитальні висловлювання, інтрафрастичний рівень, інтерфрастичний рівень, анафорические связи, катафорические связи, общевопросительные высказывания, интрафрастический уровень, интерфрастический уровень, anaphoric relashions, cataforic relashions, observationsatellite statements, intraphrastic level, interphrastic level
Цитування
Хожаіж І. В. Анафоричні і катафоричні загальнопитальні висловлення / І. В.Хожаіж // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови : тези доп. XV наук. конф. з міжнар. участю. / ХНУ ім. Н. В. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – С. 211–212.