Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1829
Title: Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання та риса особистості
Other Titles: Интерактивность будущего специалиста как качество обучения и черта личности
Interactivity of future specialist as an indicator of educational quality and features of personality
Authors: Костікова, І. І.
Keywords: інтерактивність
майбутні фахівці
навчання іноземним мовам
интерактивность
будущие специалисты
обучение иностранным языкам
interactivity
future specialists
learning foreign languages
Issue Date: 30-Mar-2018
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС)
Citation: Костікова І. І. Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання і риса особистості / І. І. Костікова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 30 берез. 2018 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2018 – С. 45–47.
Abstract: Викладено теоретичні питання інтерактивності як якості навчання і риси особистості в контексті інтерактивного навчання майбутніх фахівців. В роботі визначено засади інтерактивного навчання, схарактеризовано основні методичні прийоми інтерактивного навчання. В роботі підкреслюється, що ефективність впровадження методичних прийомів інтерактивного навчання ґрунтується на інтерактивній взаємодії майбутнього фахівця і викладача. Изложены теоретические вопросы интерактивности как качества обучения и черты личности в контексте интерактивного обучения будущих специалистов. В работе определены принципы интерактивного обучения, охарактеризованы основные методические приемы интерактивного обучения. В работе подчеркивается, что эффективность внедрения методических приемов интерактивного обучения основывается на интерактивном взаимодействии будущего специалиста и преподавателя. Theoretical questions of interactivity as a quality of education and personality traits in the context of interactive training of future specialists are presented. The work defines the principles of interactive learning, describes the main methodical techniques of interactive learning. The paper emphasizes that the effectiveness of introducing the methodological techniques of interactive learning is based on the interactive interaction of the future specialist and teacher.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1829
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.