Специфіка побудови підручників з педагогіки як засобу педагогічно-професійної підготовки майбутніх учителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором розкрито сутність понять «підручник», «навчальний посібник», показано роль та місце навчальної книги у процесі педагогічно-професійної підготовки майбутніх вчителів. Доведено, що безумовний пріоритет належить підручникам як важливому засобу педагогічно-професійної підготовки майбутніх вчителів. Визначено загальні основні вимоги до складання підручників та навчальних посібників. Автором раскрыта сущность понятий «учебник», «учебное пособие», показана роль и место учебной книги в процессе педагогико-профессиональной подготовки будущих учителей. Доказано, что безусловный приоритет принадлежит учебникам как важному средству педагогико-профессиональной подготовки будущих учителей. Определены общие основные требования к составлению учебников и учебных пособий. The essence of concepts of “textbook” and “tutorial” has been defined in the paper. The role and place of educational books in the process of future teachers’ pedagogical training have been shown. It has been proved that the absolute priority belongs to textbooks as important means of future teachers’ pedagogical training. The main requirements for composing textbooks and tutorials have been determined.
Опис
Ключові слова
підручники, навчальні посібники, навчальні книги, педагогіка, педагогічно-професійна підготовка, учебники, учебные пособия, учебные книги, педагогика, педагогико-профессиональная подготовка, textbooks, teaching aids, educational books, pedagogy, pedagogical-professional training
Цитування
Собченко Т. М. Специфіка побудови підручників з педагогіки як засобу педагогічно-професійної підготовки майбутніх учителів / Т. М. Собченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 187–189.