Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1808
Назва: Цифрова грамотність як складова фахової компетентності майбутнього спеціаліста
Інші назви: Цифровая грамотность как составляющая профессиональной компетентности будущего специалиста
Digital literacy as a component of future professional competence
Автори: Прокопенко, А. І.
Доценко, С. О.
Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології
фахова компетентність
цифрова грамотність
майбутні спеціалісти
сучасне інформаційне суспільство
информационно-коммуникативные технологии
профессиональная компетентность
цифровая грамотность
будущие специалисты
современное информационное общество
information and communication technologies
professional competence
digital literacy
future specialists
modern informative society
Дата публікації: 18-бер-2018
Видавництво: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького (ЧНУ)
Бібліографічний опис: Прокопенко А. І. Цифрова грамотність як складова фахової компетентності майбутнього спеціаліста / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті : стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 12-18 берез. 2018 р. / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького, Черкас. ін-т банківської справи, Чорномор. держ. ун-т імені П. Могили. – Черкаси : ЧНУ, 2018. – С. 171–173.
Короткий огляд (реферат): У сучасному інформаційному суспільстві зростають вимоги до фахової компетентності майбутніх спеціалістів які повинні не лише мати цифрову грамотність, але вміти адекватно та методично коректно застосовувати засоби інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у своїй майбутній професійній діяльності. ІКТ ресурси відкривають нові перспективи для будь-якої професійної сфери, оскільки дають можливість розширити контекст діяльності, організовувати міжнародну співпрацю, створювати віртуальні групи та спільноти, форуми та чати, забезпечувати доступ до матеріалів різних форматів - текстів, мультимедіа, телебачення, подкастів, можливості спілкуватися з носіями мови через різноманітні інтернет- системи тощо. Сьогодні ВНЗ несуть відповідальність за перетворення своїх студентів на активних «цифрових громадян», що в своє чергу потребує оновлення змісту навчальних програм, підвищення професійного розвитку викладачів для надання студентам відповідних послуг та ресурсів. Тому проблема підвищення цифрової грамотності майбутніх фахівців сьогодні є вкрай актуальною. В современном информационном обществе возрастают требования к профессиональной компетентности будущих специалистов, которые должны не только иметь цифровую грамотность, но уметь правильно и методично корректно применять средства информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в своей будущей профессиональной деятельности. ИКТ ресурсы открывают новые перспективы для любой профессиональной сферы, так как дают возможность расширить контекст деятельности, организовывать международное сотрудничество, создавать виртуальные группы и сообщества, форумы и чаты, обеспечивать доступ к материалам различных форматов - текстов, мультимедиа, телевидение, подкастов, возможности общаться с носителями языка через различные интернет-системы и тому подобное. Сегодня ВУЗы несут ответственность за превращение своих студентов на активных «цифровых граждан», что в свою очередь требует обновления содержания учебных программ, повышение профессионального развития преподавателей для предоставления студентам соответствующих услуг и ресурсов. Поэтому проблема повышения цифровой грамотности будущих специалистов сегодня является крайне актуальной. In the modern information society, the requirements for professional competence of future specialists are increasing, who should not only have digital literacy, but also be able to correctly and methodically correctly apply information and communication technology (ICT) tools in their future professional activities. ICT resources open new perspectives for any professional sphere, as they provide an opportunity to expand the context of activities, organize international cooperation, create virtual groups and communities, forums and chats, provide access to materials of various formats - texts, multimedia, television, podcasts, the ability to communicate with native speakers through various Internet systems and the like. Today, universities are responsible for turning their students into active "digital citizens", which in turn requires updating the content of curricula and enhancing the professional development of teachers to provide students with relevant services and resources. Therefore, the problem of increasing the digital literacy of future specialists is extremely important today.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1808
Розташовується у зібраннях:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Прокопенко А. І., Доценко С. О. Цифрова грамотність .pdf52.86 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.