Загальна характеристика форм фізкультурно-оздоровчої діяльності у ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах з урахуванням положень нормативних документів і висновків науковців подано визначення фізкультурно-оздоровчої діяльності в системі вищої освіти; охарактеризовано основні форми її організації у ВНЗ, фізкультурно-спортивні клуби за інтересами; групи здоров'я, загальної фізичної підготовки і спеціальної фізичної підготовки; спортивні секції; індивідуальні заняття. В тезисах с учетом положений нормативных документов и выводов ученых дано определение физкультурно-оздоровительной деятельности в системе высшего образования; охарактеризованы основные формы ее организации в вузах, физкультурно-спортивные клубы по интересам; группы здоровья, общей физической подготовки и специальной физической подготовки; спортивные секции; индивидуальные занятия. Taking into account the normative documents positions and the results of scientists’ researches, the definition of sports and recreation activity in the system of higher education has been given. The main forms of organization of sports and recreation activity at higher educational establishments have been characterized. They are: sports clubs by the interests; health groups, general physical training groups and special physical training groups; sport sections; individual classes.
Опис
Ключові слова
фізкультурно-оздоровча діяльність, вищі навчальні заклади, форми, характеристика, аспірантські роботи, физкультурно-оздоровительная деятельность, высшие учебные заведения, формы, характеристика, аспирантские работы, physical culture and health activities, higher educational institutions, forms, characteristics, post-graduate works
Цитування
Слюсаренко О. О. Загальна характеристика форм фізкультурно-оздоровчої діяльності у ВНЗ / О. О. Слюсаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 183–186.