Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження управління педагогічними системами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах визначено підстави для звернення до ідей синергетики в дослідженнях управління педагогічними системами; схарактеризовано принципи загальнонаукової теорії синергетики стосовно управління педагогічними системами; розкрито сутність поняття «діяльність педагога з самоорганізації змін»; обґрунтовано теоретичні положення синергетичного підходу як методологічної основи управління педагогічними системами. В тезисах определены основания для обращения к идеям синергетики в исследованиях управления педагогическими системами; охарактеризованы принципы общенаучной теории синергетики по управлению педагогическими системами; раскрыта сущность понятия «деятельность педагога по самоорганизации изменений»; обоснованы теоретические положения синергетического подхода как методологической основы управления педагогическими системами. The grounds for appeal to the ideas of synergy in studying management of pedagogic systems have been determined in the article. The principles of general scientific theory of synergy in terms of management of pedagogic systems have been characterized. The essence of the concept of “teacher’s activity on changes self-organization” has been defined. The theoretical positions of the synergetic approach as a methodological basis for studying management of pedagogic systems have been substantiated.
Опис
Ключові слова
синергетика, система, самоорганізація, суб’єкти педагогічного процесу, синергетика, система, самоорганизация, субъекты педагогического процесса, synergetics, system, self-organization, subjects of the pedagogical process
Цитування
Рогова Т. В. Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження управління педагогічними системами / Т. В. Рогова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 179–183.