Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1790
Title: Лекція як засіб професійної самореалізації викладача вищого навчального закладу
Other Titles: Лекция как средство профессиональной самореализации преподавателя высшего учебного заведения
Lecture as a means of professional self-realization of a teacher of a higher educational institution
Authors: Рибалко, Л. С.
Keywords: самореалізація особистості
викладачі
студенти
вищий навчальний заклад
організація педагогічного процесу
лекція
інформаційно-комунікаційні технології
самореализация личности
преподаватели
студенты
высшее учебное заведение
организация педагогического процесса
лекция
информационно-коммуникационные технологии
self-realization of the personality
teachers
students
higher educational institution
organization of pedagogical proces
lecture
information and communication technologies
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Рибалко Л. С. Лекція як засіб професійної самореалізації викладача вищого навчального закладу / Л. С. Рибалко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 177–179.
Abstract: Професійна самореалізація викладача вищого навчального закладу є процесом пізнання і розкриття власного потенціалу в педагогічній діяльності. У підготовці та проведенні лекції для студентів виявляється педагогічна творчість викладача, формується його методична компетентність, розширюються межі самопізнання і саморозвитку професійних здібностей. Ефективність професійної самореалізації викладача підвищують оновлення змісту лекційного матеріалу, нетрадиційні форми організації сприйняття й усвідомлення, засвоєння навчальної інформації студентами, використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічному процесі. Профессиональная самореализация преподавателя высшего учебного заведения является процессом познания и раскрытия собственного потенциала в педагогической деятельности. В подготовке и проведении лекции для студентов выявляется педагогическое творчество преподавателя, формируется его методическая компетентность, расширяются границы самопознания и саморазвития профессиональных способностей. Эффективность профессиональной самореализации преподавателя повышают обновление содержания лекционного материала, нетрадиционные формы организации восприятия и осознания, усвоения учебной информации студентами, использование информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процессе. Professional self-realization of teacher of higher educational institution is a process of learning and revelation of his own potential in pedagogical activity. When preparing and conducting the lectures for students, teacher’s pedagogical creativity and methodical competence are formed, the boundaries of self-cognition and self-development of professional abilities are expanded. The updating of the content of the lecture material, alternative forms of organization of perception and awareness, assimilation of educational information by students, the use of information and communication technologies in the pedagogical process improve the efficiency of teacher’s professional self-realization.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1790
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибалко Л. С. .pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.