ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ им. Г. С. Сковороды
Анотація
Авторы исходят из того, что здоровье - многомерный феномен, имеющий разнородную структуру. Он отражает фундаментальные аспекты человеческого бытия и включает в себя качественно различные компоненты. Рассмотрено множество понятий, которые в настоящее время используются для раскрытия сущности психологического здоровья и его механизмов. Погляди авторів ґрунтуються на положенні про те, що здоров'я – це багатомірний феномен, якій має різнорідну структуру. Він відбиває фундаментальні аспекти людського буття й містить у собі якісно різні компоненти. Розглянуті поняття, які використовуються для розкриття сутності психологічного здоров'я та його механізмів. The authors proceed from the fact that health – is a multi-dimensional phenomenon with heterogeneous-structure. It reflects the fundamental aspects of human existence and includes a qualitatively different components. Considered the set of concepts that were currently used for the disclosure of mental health and its mechanisms.
Опис
Ключові слова
здоровье, устойчивость личности, психологические защиты, атрибутивный стиль, саногенные аспекты Я, здоров'я, стійкість особистості, психологічні захисти, атрибутивний стиль, саногенні аспекти Я, health, stability of personality, psychological defenses, attributive style, sanogen aspects of Self
Цитування
Кузнєцов М. А. Психологічні механізми та детермінанти підтримки здоров'я людини / М. А. Кузнєцов, Л. М. Зотова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : М. А. Кузнєцов (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 102-125.