Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1762
Title: Інклюзивна освіта в Україні : шляхи від теорії до практики
Other Titles: Инклюзивное образование в Украине : пути от теории к практике
Inclusive education in Ukraine : paths from theory to practice
Keywords: інклюзивна освіта
бібліографічний покажчик
інклюзивне навчання
діти-інваліди
инклюзивное образование
библиографический указатель
инклюзивное обучение
дети-инвалиды
inclusive education
bibliographic index
inclusive education
children with disabilities
Issue Date: 2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Citation: Інклюзивна освіта в Україні : шляхи від теорії до практики : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека ; уклад. Л. Г. Айдарова ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2017. – 57 с.
Abstract: Кожна дитина унікальна в своєму розвитку. Підростаючи вона обирає свій життєвий шлях, своє місце в суспільстві. Але є діти-інваліди, яким необхідно допомогти відкрити двері в яскравий світ пізнання, вивести їх на дорогу щастя і гармонії. Одне з актуальних завдань сучасної освіти – надати можливість кожній дитині розкрити свої потенційні можливості в умовах навчання: виховання в закладах, які відповідають їхньому психофізичному стану, здоров’ю та інтелектуальному розвитку. Враховуючи надзвичайну актуальність та практичне значення теми довідково-бібліографічним відділом наукової бібліотеки підготовлено покажчик «Інклюзивна освіта в Україні: шляхи від теорії до практики». Покажчик складається з 4 розділів, до яких увійшло 575 назв бібліографічних записів, які висвітлюють питання виховання та навчання дітей з особливими потребами. Каждый ребенок уникален в своем развитии. Подрастая он выбирает свой жизненный путь, свое место в обществе. Но есть дети-инвалиды, которым необходимо помочь открыть дверь в яркий мир познания, вывести их на дорогу счастья и гармонии. Одно из актуальных задач современного образования - предоставить возможность каждому ребенку раскрыть свои потенциальные возможности в условиях обучения: воспитание в учреждениях, которые отвечают их психофизическому состоянию, здоровью и интеллектуальному развитию. Учитывая чрезвычайную актуальность и практическое значение темы, справочно-библиографическим отделом научной библиотеки подготовлен указатель «Инклюзивное образование в Украине: пути от теории к практике». Указатель состоит из 4 разделов, в которых вошло 575 названий библиографических записей, освещающих вопросы воспитания и обучения детей с особыми потребностями. Each child is unique in its development. Growing up, she chooses her life path, her place in society. But there are children with disabilities who need to help open the door to a bright world of knowledge, bring them to the road of happiness and harmony. One of the most urgent tasks of modern education is to enable each child to disclose their potential in terms of learning: education in institutions that meet their psychophysical state, health and intellectual development. Taking into account the urgency and practical significance of the topic of the reference and bibliographic department of the scientific library, the index "Inclusive education in Ukraine: paths from theory to practice" was prepared. The index consists of 4 sections, which included 575 names of bibliographic records that cover education and training of children with special needs.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1762
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інклюзивна освіта в Україні .pdf769.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.