Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1748
Title: Тенденції, структура і зміст сучасної зарубіжної вищої музичної освіти
Other Titles: Тенденции, структура и содержание современного зарубежного высшего музыкального образования
Trends, structure and content of modern foreign higher musical education
Authors: Смирнова, Т. А.
Keywords: зарубіжна вища музична освіта
вчитель музичного мистецтва
децентралізація
диверсифікація
зарубежное высшее музыкальное образование
учитель музыкального искусства
децентрализация
диверсификация
foreign higher musical education
teacher of musical art
decentralization
diversification
Issue Date: 22-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Смирнова Т. А. Тенденції, структура і зміст сучасної зарубіжної вищої музичної освіти / Т. А. Смирнова // Мистецька освіта : історія, теорія, технології : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 184–199.
Abstract: На підставі системного аналізу обґрунтовано тенденції, зміст, структуру зарубіжної вищої музичної освіти. З’ясовано мету зарубіжної професійної освіти: задоволення особистих і професійних інтересів кожного студента. Виявлено спільності і розбіжності національних моделей музичної и музично-педагогічної освіти. Розкрито зміст прагматичної моделі підготовки викладачів мистецьких дисциплін у Франції. Визначено специфіку європейської системи освіти у Німеччині, Фінляндії, Австрії. Запропоновано класифікацію європейської музично- педагогічної освіти. Обґрунтовано особливості децентралізації як провідної тенденції зарубіжної мистецької освіти (адміністративної, фінансової, методичної). Визначено специфіку диверсифікації музичної освіти (урізноманітнення принципів, підходів до змісту освіти). Аналізуються тенденції музично-педагогічної освіти США до підготовки спеціаліста широкого профілю. Розкривається зміст вимог до професійної підготовки вчителя музичного мистецтва. На основании системного анализа обоснованно тенденции, содержание, структуру зарубежного высшего музыкального образования. Выявлена цель зарубежного профессионального образования: удовлетворение личных и профессиональных интересов каждого студента. Исследуется общность и различия национальных моделей музыкального и музыкально-педагогического образования. Раскрыто содержание прагматической модели подготовки преподавателей художественных дисциплин во Франции. Определена специфика европейской системы образования в Германии, Финляндии, Австрии. Предложена Классификация европейского музыкально-педагогического образования. Обоснованы особенности децентрализации как ведущей тенденции зарубежного художественного образования (административной, финансовой, методической). Определена специфика диверсификации музыкального образования (разнообразие принципов и подходов к содержанию образования). Анализируются тенденции музыкально- педагогического образования США к подготовке специалиста широкого профиля. Раскрывается содержание требований к профессиональной подготовке учителя музыкального искусства. On the basis of system analysis, the trends, content, structure of foreign higher musical education are justified. The goal of foreign professional education is clarified: satisfaction of personal and professional interests of each student. The generalities and differences of national models of musical and musical and pedagogical education are revealed. The content of the pragmatic model of the training of artistic disciplines teachers in France is revealed. The specifics of the European education system in Germany, Finland, and Austria have been determined. Classification of European musical and pedagogical education is proposed. The specifics of decentralization as the leading tendency of foreign art education (administrative, financial and methodical) are grounded. The specifics of the diversification of musical education are defined (a variety of principles and approaches to the content of education). The tendencies of the musical pedagogical education of the USA for the training of a specialist in a wide field are analyzed. The content of the requirements for the professional training of the musical art teacher is revealed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1748
ISSN: 978-617-7298-71-6
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.