Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1742
Title: Питання організації виробничої педагогічної практики майбутніх учителів та оцінювання її результатів
Other Titles: Вопросы организации производственной педагогической практики будущих учителей и оценки ее результатов
Issues of organizing the production pedagogical practice of future teachers and evaluating its results
Authors: Калашнікова, Л. М.
Калашникова, Л. Н.
Kalashnikova, L.
Keywords: майбутні вчителі
підготовка
педагогічна практика
практичні уміння
досягнення студентів
підсумкова оцінка
будущие учителя
подготовка
педагогическая практика
практические умения
достижения студентов
итоговая оценка
future teachers
training
pedagogical practice
practical skills
achievements of students
final evaluation
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Калашнікова Л. М. Питання організації виробничої педагогічної практики майбутніх учителів та оцінювання її результатів / Л. М. Калашнікова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 120–124.
Abstract: У тезах розглядаються вимоги до практичної складової педагогічної підготовки майбутнього вчителя; схарактеризовано важливість педагогічної практики в системі професійної підготовки фахівців педагогічної галузі, відзначається специфіка педагогічної діяльності майбутніх вчителів у виробничий практиці, розкриваються критерії і показники оцінювання результатів педагогічної практики студентів -практикантів, рівні розвитку практичних умінь майбутніх учителів. В тезисах рассматриваются требования к практической составляющей педагогической подготовки будущего учителя; охарактеризован важность педагогической практики в системе профессиональной подготовки специалистов педагогического области, отмечается специфика педагогической деятельности будущих учителей в производственный практике, раскрываются критерии и показатели оценки результатов педагогической практики студентов-практикантов, уровне развития практических умений будущих учителей. The thesis examines the requirements for the practical component of the teacher's training of the future teacher; characterizes the importance of pedagogical practice in the system of vocational training of specialists in the pedagogical area, notes the specifics of pedagogical activity of future teachers in production practice, reveals the criteria and indicators for evaluating the results of pedagogical practice of students-practitioners, the level of development of practical skills of future teachers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1742
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калашнікова Л. М. .pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.