THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AS AN INTEGRATING FACTOR OF HUMAN CONSCIOUSNESS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
The article discusses the concept of "spiritual intelligence". It shows domestic and foreign approaches to spirituality and spiritual intelligence of a person. Spirituality is expressed in a person (and) as acts in the affective states and spiritual experiences that reflect its values and meanings, realized in the form of spiritual abilities and spiritual intelligence. In psychology spirituality seen in the unity of the moral, mental and transcendental components. Spiritual abilities are related to self-knowledge, self-control, self-control and self-improvement as the ability to use their inner experience to self-development. У статті розглядається поняття «духовний інтелект». Розглянуті вітчизняні та зарубіжні підходи до духовності і духовного інтелекту людини. Духовність особистості виражається у вигляді діянь на тлі афективних станів і духовних переживань, що відображають цінності і смисли людини, та реалізуються у вигляді духовних здібностей і духовного інтелекту. Психологія розглядає духовність в єдності моральних, розумових і трансцендентних елементів. Духовні здібності пов'язані із самопізнанням, самоконтролем, саморегуляцією та самовдосконаленням як можливість використовувати свій внутрішній досвід задля саморозвитку. В статье рассматривается понятие «духовный интеллект». Рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к духовности и духовного интеллекта человека. Духовность личности выражается в виде действий на фоне аффективных состояний и духовных переживаний, отражающие ценности и смыслы человека, и реализуются в виде духовных способностей и духовного интеллекта. Психология рассматривает духовность в единстве нравственных, умственных и трансцендентных элементов. Духовные способности связаны с самопознанием, самоконтролем, саморегуляцией и самосовершенствованием как возможность использовать свой внутренний опыт для саморазвития.
Опис
Ключові слова
spiritual intelligence, spiritual abilities, critical and moral consciousness, духовний інтелект, духовні здібності, критична і моральна свідомість, духовный интеллект, духовные способности, критическая и моральное сознание
Цитування
Golovina O. Yu. The spiritual intelligence as an integrating factor of human consciousness / O. Yu. Golovina // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 29-37.