Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1738
Title: Формування професійної мобільності майбутніх фахівців з позиції компетентнісного підходу
Other Titles: Формирование профессиональной мобильности будущих специалистов с позиции компетентностного подхода
Formation of professional mobility of future specialists from a position of competence approach
Authors: Зеленський, Б. Р.
Keywords: професійна мобільність
формування
майбутні фахівці
професійна компетентність
компетентнісний підхід
аспірантські роботи
профессиональная мобильность
формирование
будущие специалисты
профессиональная компетентность
компетентностный подход
аспирантские работы
professional mobility
formation
future specialists
professional competence
competence approach
post-graduate work
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Зеленський Б. Р. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців з позиції компетентнісного підходу / Б. Р. Зеленський // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 107–110.
Abstract: У тезах аргументовано позицію про необхідність формування професійної мобільності фахівця на етапі вишівського навчання ; доведено, що в основу формування цієї особистісної і професійної якості мають бути покладені ключові компетентності ; розкрито чинні підходи до співвідношення понять «професійна компетентність» і «професійна мобільність». В тезисах аргументировано позицию о необходимости формирования профессиональной мобильности специалиста на этапе вузовского обучения ; доказано, что в основу формирования этих личностных и профессиональных качеств должны быть положены ключевые компетентности ; раскрыто действующие подходы к соотношению понятий «профессиональная компетентность» и «профессиональная мобильность». In the theses the position on the necessity of forming professional mobility of a specialist at the stage of high school education is argued ; It is proved that the key competences should be based on the formation of this personal and professional quality ; The current approaches to the relation between concepts "professional competence" and "professional mobility" are revealed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1738
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зеленський Б. Р. .pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.