Досвід організації навчання за індивідуальним графіком студентів природничо-математичних спеціальностей у педагогічних ВНЗ України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором проаналізовані матеріали що стосуються навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів України за індивідуальним графіком, починаючи з другої половини ХХ століття. Підкреслені роки введення в практику педагогічних ВНЗ УРСР даної форми навчання. Розглянуті : контингент студентів, яким дозволялося навчатися за індивідуальним графіком ; недоліки в його організації та шляхи їх подолання ; методика організації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей за індивідуальним графіком. Автором проанализированы материалы касающиеся обучения студентов естественно-математических специальностей педагогических институтов Украины по индивидуальному графику, начиная со второй половины ХХ века. Подчеркнуты года введения в практику педагогических вузов УССР данной формы обучения. Рассмотрены: контингент студентов, которым разрешалось учиться по индивидуальному графику; недостатки в его организации и пути их преодоления; методика организации обучения студентов естественно-математических специальностей по индивидуальному графику. The author analyzes materials concerning the teaching of students of natural and mathematical specialties of the pedagogical institutes of Ukraine on an individual schedule, starting from the second half of the 20th century. The years of introduction of this form of training into pedagogical universities in Ukrainian SSR have been determined. The contingent of students who were allowed to learn on individual schedule, the deficiencies in organization of it and the ways to overcome these deficiencies, the technique of organization of teaching students of natural and mathematical specialties on individual schedule have been revealed.
Опис
Ключові слова
індивідуальний графік навчання, педагогічні інститути України, природничо-математичні спеціальності, індивідуальна траєкторія навчання, индивидуальный график обучения, педагогические институты Украины, естественно-математические специальности, индивидуальная траектория обучения, individual training schedule, pedagogical institutes of Ukraine, natural-mathematical specialties, individual learning path
Цитування
Пісоцька М. Е. Досвід організації навчання за індивідуальним графіком студентів природничо-математичних спеціальностей у педагогічних ВНЗ України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / М. Е. Пісоцька // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 74–76.