РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто соціально-перцептивні особливості особистості психолога. Представлені етапи програми розвитку соціально-перцептивної компетентності особистості майбутнього психолога, а також результати перевірки ефективності запропонованої програми. Показано, що програма включає три етапи: мотиваційний, соціально-перцептивний та естетично-перцептивний, які передбачають розвиток соціального та емоційного інтелекту, рефлективності та рольової компетентності. В статье рассмотрены социально-перцептивные особенности личности психолога. Представлены этапы программы социально-перцептивной компетентности личности будущего психолога, а также результаты проверки эффективности предложенной программы. Показано, что программа включает три этапа: мотивационный, социально-перцептивный и эстетически-перцептивный, которые предусматривают развитие социального и эмоционального интеллекта, рефлексивности и ролевой компетентности. The article deals with the social and perceptual characteristics of personality of psychologist. The stages of the program of social and perceptual competence of the future psychologist, and the results of testing the effectiveness of the proposed program are shown. It is shown that the program consists of three stages: motivational, social-perceptual and aesthetic perceptual, which include the development of social and emotional intelligence, role competence and reflexivity.
Опис
Ключові слова
соціально-перцептивна компетентність, рефлективність, рольова компетентність, соціальний інтелект, емоційний інтелект, социально-перцептивная компетентность, рефлексивность, ролевая компетентность, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, social and perceptual competence, reflexivity, role competence, social intelligence, emotional intelligence
Цитування
Верещинська Я. В. Розвиток соціально-перцептивної компетентності майбутнього психолога / Я. В. Верещинська // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 21-28.