Компресовані адвербіальні монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розробляється типологія компресованих адвербіальних монопредикативних висловлень з синтаксичною синонімією. Шляхом лінгвістичного експерименту (мовної гри адресата) з використанням методу ідентифікації визначається ступінь ко(н)текстуальної пертинентності трансформів системних (мовних) синонімічних рядів мовної стрижневої (первинної) структури та актуалізованих адвербіальних синтаксичних опцій та аналізуються стратегії авторської мовної гри. В статье разрабатывается типология компрессированных адвербиальных монопредикативных высказываний с синтаксической синонимией. Посредством лингвистического эксперимента (языковой игры адресата) с использованием метода идентификации определяется степень ко(н)текстуальной пертинентности трансформов системных (языковых) синонимических рядов языковой стержневой (первичной) структуры и актуализированных адвербиальных синтаксических опций и анализируются стратегии авторской языковой игры. The actuality of this paper is determined by the insufficient studies in modern linguistics of systemic (language) transformations of syntactical synonyms and co(n)textual significances of actualized synonymic structures-discourse innovations and by the absence of typologies of monopredicative constructions with different key lexemes. The aim of the paper is to elaborate the typology and to define the degree of co(n)textual pertinence of the transforms of virtual (language) synonymic series and of monopredicative utterances with adverbial key lexeme with application of linguistic experiment. The achievement of our aim supposes the solution of some problems, such as: elaboration of the typology of compressed adverbial monopredicative utterances with syntactical synonymy; definition of the degree of co(n)textual pertinence of adverbial discourse innovations-transforms of language pivotal (primary) structure by linguistic experiment (language game of addressee) with application of method of identification;analysis of the strategies of author’s language game.
Опис
Ключові слова
романська філологія, мовна гра, монопредикативне висловлення, пертинентність, синтаксична синонімія, романская филология, языковая игра, монопредикативные высказывания, пертинентность, синтаксическая синонимия, romance philology, language game, monopredicative utterance, pertinence, syntactical synonymy
Цитування
Лепетюха А. В. Компресовані адвербіальні монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 45. – С. 77–82.